Ảnh sưu tầm

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương.

Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực. Sau khi dạy Singàlaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm:

Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm:

  1. Tài sản hiện tại bị tổn thất,
  2. Đấu tranh tăng trưởng,
  3. Bệnh tật dễ xâm nhập,
  4. Tổn thương danh dự,
  5. Để lộ âm tàng, 
  6. Trí lực tổn hại.

Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy.

(ĐTKVN, Trường Bộ II, kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt [trích],
VNCPHVN ấn hành, 1991, tr.533)

————————————

Xem thêm: