ton-chi-dao-trang-tu-phat

Thân người khó được! Phật Pháp khó nghe! Hành trì sao cho đúng với Diệu Pháp Phật lại càng khó muôn phần!

Tâm người xưa đa phần hiền lương, thánh thiện, ưa nghe – nghĩ – suy tư – trau dồi về đạo đức, nhân cách sống sao cho hướng thượng nên khi thắng duyên gặp Phật, nghe Pháp liền tỏ ngộ Chơn Tâm, thượng cầu Phật đạo quyết không màng sanh tử thì có sá gì bã thế gian lắm mùi tục lụy, uế trược phù hư. Người thời nay, đa phần vì lục dục – thất tình, ngũ dục… “mê” say nên để cho tam độc Tham – Sân – Si lôi kéo, sai sử mà tác nghiệp Thân – Khẩu – Ý không ngừng, lẽ dĩ nhiên theo Nhân – Quả chí công sẽ chiêu cảm thọ khổ báo khôn cùng trong Lục đạo luân hồi không dứt, bao người tu thật có mấy ai liễu ngộ? Hỏi: mạt Pháp hay mạt Tâm?

Giữa muôn vàn rối ren loạn Pháp và biến tướng khôn lường của thực trạng tu hành bát nháo hiện nay, Đạo tràng Tu Phật được thành lập với tâm nguyện chia sẻ Chánh Kiến và Đường lối tu Phật, kinh nghiệm Pháp hành của bản thân đến Đại chúng, mong có thể làm kim chỉ nam cho sự hành trì tu tiến, đáp đền Tứ thâm trọng ân trong muôn một.

Đạo tại Tâm hành! Tu Phật cốt yếu ở sự hành trì chân thật chứ chẳng phải thuyết suông, hý luận ba hoa, xem Phật Pháp như một môn học thuật thế gian làm phong phú thêm kiến thức hay đề cao bản ngã si mê của chính mình. Vì vậy, ai thống thiết với đại sự liễu thoát tử sanh tức đồng hội đồng thuyền trên lộ trình giác ngộ – giải thoát của Chư Phật!

Đừng làm các điều ác, 
Tu tập mọi hạnh lành, 
Giữ Tâm ý trong sạch, 
Đó là lời Phật dạy!

Ai chuyên tập Thiền Định, 
Quyết tâm tu vững vàng, 
Giải thoát mọi trói buộc, 
Chứng vô-thượng Niết Bàn!

(Kinh Pháp Cú)

Nguyện tất cả Pháp giới chúng sanh nơi khôn cùng cảnh giới khắp 10 phương sớm Tỏ Ngộ Phật Tâm – Viên Thành Phật Đạo!

Tâm giác tỉnh một lòng chơn tu Phật, 
Giới tinh nghiêm miên mật Định tâm Thiền, 
Bi – Nguyện – Hạnh – Từ tâm quang minh diệu, 
Độ tử – sanh phản bổn Tự quy-y!

(Cổ Thiên)

Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ 
Diệu A-Di-Đà Phật _()_

Cổ Thiên