Lời nói đầu

Thân người khó được! Phật Pháp khó nghe! Hành trì sao cho đúng với Diệu Pháp Phật lại càng khó muôn phần! Tâm người xưa...

Tu Phật

Tu Phật cốt yếu ở sự thực hành chứ chẳng phải nói suông. Hành trì Phật Pháp duy yếu ở Tâm chơn chánh (tâm...

Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật

Sách luận giải về pháp môn niệm Phật hiện đang lưu hành rất nhiều, do đó, hành giả thiển nghĩ điều quan trọng mật...

Chia sẻ kinh nghiệm tham Tổ Sư Thiền

Tham thiền, hay còn gọi là Tham Tổ Sư Thiền, có khởi nguồn từ Đức Phật với điển tích "Niêm hoa thị chúng" chốn...

Mật tông

“Mật“ tức bí mật, chẳng thể dùng trí - thức phàm phu mà diễn hiểu. “Chú” tức mật ngữ lưu xuất từ tâm Từ...

Vô Niệm: Sự quy nhất của Thiền – Tịnh – Mật

Niệm Phật hay Tham thiền (tham câu thoại đầu phát sanh nghi tình) nếu công phu đến Vô Niệm thì tự tâm chuyển sang...
Pháp âm