ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 07 và 08

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 07 (7) Ai sống nhìn tịnh tướng, Không bộ trì các căn, Ăn uống thiếu tiết độ, Biếng nhác chẳng tinh cần,...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 02

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 02 Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động,...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 01

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 01 Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ...

Quả báo của tâm DÂM DỤC khi tu thiền định

NGHIỆP "SÁT - ĐẠO - DÂM - VỌNG" 1. QUẢ BÁO CỦA TÂM DÂM DỤC KHI TU THIỀN ĐỊNH “A Nan ở trong chúng sửa áo...

Quả báo của tâm SÁT HẠI khi tu thiền định

NGHIỆP "SÁT - ĐẠO - DÂM - VỌNG" 2. QUẢ BÁO CỦA TÂM SÁT HẠI KHI TU THIỀN ĐỊNH “A Nan ở trong chúng sửa áo...

Quả báo của tâm TRỘM CẮP khi tu thiền định

NGHIỆP "SÁT - ĐẠO - DÂM - VỌNG" 3. QUẢ BÁO CỦA TÂM TRỘM CẮP KHI TU THIỀN ĐỊNH “A Nan ở trong chúng sửa áo...