qua-bao-cua-tam-dam-duc-khi-tu-thien-dinh

Quả báo của tâm DÂM DỤC khi tu thiền định

NGHIỆP "SÁT - ĐẠO - DÂM - VỌNG" 1. QUẢ BÁO CỦA TÂM DÂM DỤC KHI...

Quả báo của tâm SÁT HẠI khi tu thiền định

NGHIỆP "SÁT - ĐẠO - DÂM - VỌNG" 2. QUẢ BÁO CỦA TÂM SÁT HẠI KHI...
qua-bao-cua-tam-trom-cap-khi-tu-thien-dinh

Quả báo của tâm TRỘM CẮP khi tu thiền định

NGHIỆP "SÁT - ĐẠO - DÂM - VỌNG" 3. QUẢ BÁO CỦA TÂM TRỘM CẮP KHI...
qua-bao-cua-tam-dai-vong-ngu-khi-tu-thien-dinh

Quả báo của tâm ĐẠI VỌNG NGỮ khi tu thiền định

NGHIỆP "SÁT - ĐẠO - DÂM - VỌNG" 4. QUẢ BÁO CỦA TÂM ĐẠI VỌNG NGỮ...
dai-chi-bo-tat-khai-thi-niem-phat-tam-muoi

Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị Niệm Phật Tam Muội

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo khắp chư Đại Bồ Tát và hàng vô lậu...
chon-niem-phat-tin-tam

Chơn niệm Phật – TÍN TÂM

CHƠN NIỆM PHẬT 1. TÍN TÂM “Diệu-Nguyệt Trưởng-giả thưa Phật rằng: - “Bạch Đức Thế-Tôn, tuy con đã...