ĐẠO TRÀNG TU PHẬT
kinh luận, KINH LUẬN

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 19 và 20

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 19(19) Dầu đọc tụng nhiều kinh, Tâm buông lung cẩu thả, Như kẻ chăn bò thuê, Khó hưởng Sa môn quả.------------ (19)...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 18

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 18(18) Nay mừng, đời sau mừng. Làm phúc hai đời mừng. Hắn mừng: "Ta làm phúc." Sanh cảnh lành, mừng hơn. ----------------------------- (18)...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 17

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 17(17) Nay than, đời sau than. Làm ác hai đời than. Hắn than: "Ta làm ác." Ðọa cõi khổ, càng than.-------------------------- (17) Kiếp...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 16

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 16(16) Nay vui, đời sau vui. Làm phúc hai đời vui. Hắn an vui, hoan hỷ, Thấy tịnh nghiệp mình nuôi.-------------------------- (16) Vui...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 15

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 15(15) Nay buồn, đời sau buồn, Làm ác hai đời buồn. Hắn u buồn, tàn tạ, Thấy uế nghiệp mình luôn. ------------------------ (15)...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 11 và 12

1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 11(11) Phi chân tưởng chân thực, Chân thực thấy phi chân, Ai ôm ấp tà vọng, Không bao giờ đạt chân. ----------------------- (11) Những...