ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Phẩm Hoa Hương – Pháp Cú 49

KINH PHÁP CÚ 4. PHẨM HOA HƯƠNG Pháp Cú 49 49. Tỳ kheo vào làng xóm, Như ong đến vườn hoa, Lấy mật xong bay ra, Không hại gì hương...

Phẩm Hoa Hương – Pháp Cú 48

KINH PHÁP CÚ 4. PHẨM HOA HƯƠNG Pháp Cú 48 48. Người hái hoa dục lạc, Tâm tham nhiễm say sưa, Dục vọng, ý chưa vừa, Ðã bị tử thần...

Phẩm Hoa Hương – Pháp Cú 47

KINH PHÁP CÚ 4. PHẨM HOA HƯƠNG Pháp Cú 47 47. Người hái hoa dục lạc, Tâm tham nhiễm say sưa, Tử thần sẽ kéo bừa, Như lụt cuốn làng...

Phẩm Hoa Hương – Pháp Cú 46

KINH PHÁP CÚ 4. PHẨM HOA HƯƠNG Pháp Cú 46 46. Hình hài như huyễn hóa, Thân xác tợ bọt bèo, Bẻ tên hoa dục vọng, Tử thần hết dõi...

Phẩm Hoa Hương – Pháp Cú 44 và 45

KINH PHÁP CÚ 4. PHẨM HOA HƯƠNG Pháp Cú 44 44. Ai chinh phục Thiên giới, Ðịa cầu và Dạ-ma, Thông giảng kinh Pháp Cú, Như người khéo hái...

Phẩm Tâm – Pháp Cú 43

KINH PHÁP CÚ 3. PHẨM TÂM Pháp Cú 43 (43) Mẹ cha hay bà con, Không làm gì được cả, Chính nhờ tâm nguyện lành, Ðưa ta lên cao cả. Thế...