ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Phẩm Tâm – Pháp Cú 37

KINH PHÁP CÚ 3. PHẨM TÂM Pháp Cú 37(37) Tâm lang thang cô độc, Vô hình, ẩn hang sâu (*), Người điều phục tâm rồi, Hẳn thoát vòng ma...

Phẩm Tâm – Pháp Cú 36

KINH PHÁP CÚ 3. PHẨM TÂM Pháp Cú 36(36) Tâm tế vi, khó thấy, Vun vút theo dục trần, Người trí phòng hộ tâm, Phòng tâm thì an lạc. Phật...

Phẩm Tâm – Pháp Cú 35

KINH PHÁP CÚ 3. PHẨM TÂM Pháp Cú 35(35) Tâm đổi thay khó kiểm, Vun vút theo dục trần, Lành thay điều phục tâm, Ðiều tâm thì an lạc. Ðức...

Phẩm Tâm – Pháp Cú 33 và 34

KINH PHÁP CÚ 3. PHẨM TÂM Pháp Cú 33(33) Tâm dao động bất thường, Khó hộ trì nhiếp phục, Người trí điều tâm phúc, Như thợ tên uốn tên. ---------------------------------------- Pháp...

Phẩm Tinh Cần – Pháp Cú 32

KINH PHÁP CÚ 2. PHẨM TINH CẦN Pháp Cú 32(32) Tỳ kheo thích tinh cần, Sợ hãi nhìn phóng dật, Ắt không bị thối thất, Nhất định gần Niết...

Phẩm Tinh Cần – Pháp Cú 31

KINH PHÁP CÚ 2. PHẨM TINH CẦN Pháp Cú 31(31) Tỳ kheo sợ phóng dật, Thích nỗ lực tinh cần, Như ngọn lửa lan dần Thiêu sạch mọi kiết...