PHẬT SỰ

PHÁP ÂM
Video thumbnail
Di huấn sau cùng của Đức Phật
03:12
Video thumbnail
Lời tựa
05:34
Video thumbnail
Tu Phật
05:30
Video thumbnail
Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật
14:44
Video thumbnail
Chia sẻ kinh nghiệm tham Tổ Sư Thiền
16:47
Video thumbnail
Mật tông
11:35
Video thumbnail
Vô Niệm - Sự quy nhất của Thiền-Tịnh-Mật
06:34
Video thumbnail
Hạnh nguyện của người tu Phật
09:03
Video thumbnail
Tinh thần người tu Phật chơn chánh trước sự phân chia hệ phái Phật giáo
32:57
Video thumbnail
Tà kiến về Pháp môn niệm Phật
09:04
Video thumbnail
Tự lực và Tha lực
07:41
Video thumbnail
Phật A Di Đà có thật không? Vì sao có chữ DIỆU trước câu niệm Phật?
16:00
Video thumbnail
Đường lối tu Phật
19:00
Video thumbnail
A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?
35:08
Video thumbnail
Mật tông Thiên Đình: Tà Pháp hay Chánh Pháp?
31:03
Video thumbnail
Tụng Kinh hay trì Kinh?
09:37
Video thumbnail
Đối trị hôn trầm
11:52
Video thumbnail
Đối trị trạo cử
05:54
Video thumbnail
Chơn xuất gia
22:47
Video thumbnail
Oai nghi phạm hạnh người xuất gia
13:08
Video thumbnail
Chơn cúng dường
20:24
Video thumbnail
Bảy giấc mộng của Tổ A Nan
10:05
Video thumbnail
Chướng của người tu Phật hiện nay
22:09
Video thumbnail
Kinh doanh chốn Phật môn
08:00
Video thumbnail
Lễ hằng thuận chốn Phật môn
19:20
Video thumbnail
Tụng đám
11:31
Video thumbnail
Sự lạm dụng Phật Pháp
14:11
Video thumbnail
Bệnh thần tượng, thần thánh hóa trong tu Đạo
14:37
Video thumbnail
Kiến giải và hành trì sai lệch trong tu Đạo
35:31
Video thumbnail
Tinh thần người tu Phật chơn chánh trước sự thịnh suy của Phật Pháp
13:08
Video thumbnail
Kính mừng Phật đản
04:12
Video thumbnail
Đến chùa lễ Phật
09:12
Video thumbnail
Cách lập bàn thờ Phật tại gia
20:16
Video thumbnail
Khấn nguyện sao cho đúng Pháp
07:30
Video thumbnail
Khuyên cúng chay
10:54
Video thumbnail
Là con Phật sao có thể làm ngơ?
09:12
Video thumbnail
Lòng Mẹ
08:13
Video thumbnail
Hạnh hiếu là hạnh Phật
04:33
Video thumbnail
Tà mị lộng hành
05:16
Video thumbnail
Nạn phá thai
20:57
Video thumbnail
Hiếu hạnh vi tiên
06:27
Video thumbnail
Nhân quả 3 đời
01:59
Video thumbnail
Những điều tâm niệm
11:39
Video thumbnail
Các ngày vía trọng yếu nên ghi nhớ
04:17
Video thumbnail
Một mùa xuân ý nghĩa
03:50
Video thumbnail
Siêu độ vong nhi
04:22
Video thumbnail
Xuất gia tu Phật
05:57
Video thumbnail
Phóng sanh sao cho đúng Pháp?
07:57
Video thumbnail
Thành Phật để làm gì?
08:12
Video thumbnail
Cách niệm Phật theo Thập Niệm Ký Số
12:37
Video thumbnail
Quả báo của tâm DÂM DỤC khi tu thiền
18:37
Video thumbnail
Quả báo của tâm SÁT HẠI khi tu thiền
18:09
Video thumbnail
Quả báo của tâm TRỘM CẮP khi tu thiền
16:09
Video thumbnail
Quả báo của tâm ĐẠI VỌNG NGỮ khi tu thiền
23:37
Video thumbnail
Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị Niệm Phật Viên Thông
07:27
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - TÍN TÂM
10:37
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - THÂM TRỌNG TÂM
07:12
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - HỒI HƯỚNG PHÁT NGUYỆN TÂM
11:17
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - XẢ LY TÂM
04:12
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - AN ỔN TÂM
03:47
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - ĐÀ-RA-NI TÂM
07:42
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - HỘ GIỚI TÂM
12:09
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - BA-LA-MẬT TÂM
06:09
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - BÌNH ĐẲNG TÂM
05:09
Video thumbnail
Chơn niệm Phật - PHỔ HIỀN TÂM
08:27
Video thumbnail
Kinh Nhân Quả Ba Đời
41:43