Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 3

Tiếp theo loạt bài trước về sự Vi Diệu Nhiệm Mầu của Phật Pháp và Hạnh Nguyện Chơn Tu bất khả tư nghì, đoạn video clip...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 1

Dưới đây là tâm thư của một Phật tử viết cho hành giả với mong muốn được chia sẻ trên Đạo tràng, nay hành...

Nhân duyên với Phật Pháp và Đạo tràng Tu Phật

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP & ĐẠO TRÀNG TU PHẬT Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Con, đệ...

Trong Kinh A Hàm chứng thực Đức Phật có khai thị...

Đạo tràng hoan hỷ và tán thán Tác giả bài viết!  Đạo tràng xin phép Tác giả và BBT Người Phật tử (http://nguoiphattu.com) được chia sẻ...

Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo?

- Diệu Pháp của Chư Phật lưu xuất từ đâu nếu không phải từ Chơn Tâm - Phật Tánh, từ hạnh nguyện Từ Bi...

Thắng duyên đến với Chánh Pháp và Đạo tràng Tu Phật

Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Tấn quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...