ĐẠO TRÀNG TU PHẬT
pháp lữ, PHÁP LỮ

Nhân duyên với Phật Pháp

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Diệu A Di Đà Phật_()_ Đệ tử con Pháp Nhẫn quỳ kính đảnh lễ...

Tìm Chánh Pháp giữa thời nay

TÌM CHÁNH PHÁP GIỮA THỜI NAY Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Như xin quỳ...

Nhân duyên tu Đạo

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Hành quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...

Hệ thống Kinh A Hàm có nói đến Thế Giới Cực...

Đạo tràng xin phép tác giả và BBT Người Phật tử (http://nguoiphattu.com) được chia sẻ bài nơi đây. Đại chúng xem qua hãy Chánh Kiến...

Nhân duyên với Chánh Pháp Phật-đà

NHÂN DUYÊN VỚI CHÁNH PHÁP PHẬT ĐÀ Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Kiến xin...

Chúng ta đã được Quy y Tam Bảo theo đúng Chánh...

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Như quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...