ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Chúng ta đã được Quy y Tam Bảo theo đúng Chánh...

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Như quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...

Thắng duyên đến với Chánh Pháp và Đạo tràng Tu Phật

Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Tấn quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 1

Dưới đây là tâm thư của một Phật tử viết cho hành giả với mong muốn được chia sẻ trên Đạo tràng, nay hành...

Trong Kinh A Hàm chứng thực Đức Phật có khai thị...

Đạo tràng hoan hỷ và tán thán Tác giả bài viết!  Đạo tràng xin phép Tác giả và BBT Người Phật tử (http://nguoiphattu.com) được chia sẻ...

Nhân duyên đến với Chánh Pháp và sự vi diệu của...

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Thiện con quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy...

Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo?

- Diệu Pháp của Chư Phật lưu xuất từ đâu nếu không phải từ Chơn Tâm - Phật Tánh, từ hạnh nguyện Từ Bi...