ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Những điều tâm niệm: Điều phục tâm

Đức Phật dạy: Người thường bị mắt dối gạt, bị tai dối gạt, bị mũi dối gạt, bị miệng dối gạt, và bị thân...

Những điều tâm niệm: Tu thiện Phá ác

Kỳ Bà nói: bề tôi này nghe Phật thường nói tu một niệm lành phá được trăm điều ác. Phật dạy: Đại vương, ví...

Những điều tâm niệm: Sám hối

Như áo bẩn trăm năm, đem ngâm một ngày, giặt là sạch sẽ. Cũng như thế, đã nhóm chứa các nghiệp bất thiện lâu...

Những điều tâm niệm: Niệm Phật

Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ tát: "Nếu có trai lành gái thiện nào thường hay chăm lòng chuyên cần niệm Phật, hoặc nơi...

Những điều tâm niệm: Đức tin

Quay về nương dựa nên gọi là quy y. Hành tướng quy y như con theo cha mẹ, nương dựa phục tùng; như dân...

Những điều tâm niệm trong tu hành

Sau đây là những điều tâm niệm thiết thực trong tu Phật, mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp, y Tánh tu hành! Trang nghiêm -...