ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Những điều tâm niệm về Niệm Phật

0
Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ tát: "Nếu có trai lành gái thiện nào thường hay chăm lòng chuyên cần niệm Phật, hoặc nơi...

Những điều tâm niệm về Đức tin

0
Quay về nương dựa nên gọi là quy y. Hành tướng quy y như con theo cha mẹ, nương dựa phục tùng; như dân...

Những điều tâm niệm trong tu hành

0
Sau đây là những điều tâm niệm thiết thực trong tu Phật, mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp, y Tánh tu hành! Trang nghiêm -...