ĐẠO TRÀNG TU PHẬT
, TÂM NIỆM

Những điều tâm niệm về Niệm Phật

Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ tát: "Nếu có trai lành gái thiện nào thường hay chăm lòng chuyên cần niệm Phật, hoặc nơi...

Những điều tâm niệm về Đức tin

Quay về nương dựa nên gọi là quy y. Hành tướng quy y như con theo cha mẹ, nương dựa phục tùng; như dân...

Những điều tâm niệm trong tu hành

Sau đây là những điều tâm niệm thiết thực trong tu Phật, mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp, y Tánh tu hành! Trang nghiêm -...