bon-hang-thuyet-phap

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có bốn hạng thuyết trình (thuyết Pháp). Thế nào là bốn?

1. Có hạng thuyết trình, này các Tỷ kheo, đi đến ngõ bí về nghĩa, không về văn;

2. Có hạng thuyết trình này, này các Tỷ kheo, đi đến ngõ bí về văn nhưng không về nghĩa;

3. Có hạng người này, này các Tỷ kheo, đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn;

4. Có hạng người, này các Tỷ kheo, không đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn.

Này các Tỷ kheo, có bốn hạng người thuyết trình.

Không có trường hợp này, này các Tỷ kheo, không có cơ hội này, là một người đã thành tựu bốn vô ngại giải, lại đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 4,
phẩm Loài người, VNCPHVN ấn hành 1996, tr.78)

————————————-

Lưu ý:

Bốn vô ngại giải gồm: Giáo pháp, nghĩa lý, ngôn từ và biện giải vô ngại.

————————————

Xem thêm: