Hãy thúc liễm thân tâm nhẫn lực tinh cần

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana gọi các Tỷ kheo:

năm phi thời để tinh cần, này các Tỷ kheo, thế nào là năm?

  1. Tỷ kheo già yếu, bị bệnh chinh phục;
  2. Tỷ kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục;
  3. Khi có nạn đói, khất thực khó khăn;
  4. Lúc có giặc cướp, dân chúng đều chạy trốn;
  5. Khi Tăng chúng bị chia rẽ, có sự đấu khẩu, kết tội, tẩn xuất lẫn nhau.

Này các Tỷ kheo, đây là năm phi thời để tinh cần.

năm đúng thời để tinh cần, này các Tỷ kheo, thế nào là năm?

  1. Tỷ kheo còn trẻ, trong tuổi thanh xuân;
  2. Tỷ kheo ít bệnh, ít não, thân thể điều hòa;
  3. Tỷ kheo ăn uống đầy đủ, khất thực dễ dàng;
  4. Khi sống trong vùng dân chúng an bình, không có sợ hãi;
  5. Lúc các Tỷ kheo sống hòa hợp như nước với sữa, ái kính lẫn nhau.

Này các Tỷ kheo, đây là năm đúng thời để tinh cần. 

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Triền cái,
phần Thời gian để tinh cần [trích], VNCPHVN ấn hành,
1996, tr.411)

————————————

Xem thêm: