coi phuoc
Ảnh: sưu tầm

Một thời, Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo:

Do sự có mặt của ba Pháp, này các Tỷ kheo, một Thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba?

  1. Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ kheo, một Thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
  2. Do sự có mặt của vật bố thí, này các Tỷ kheo, một Thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
  3. Do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường, này các Tỷ kheo, một Thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.

Do sự có mặt của ba Pháp này, này các Tỷ kheo, một Thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Nhỏ, phần Sự có mặt,
VNCPHVN ấn hành 1996, tr.268)

————————————

Xem thêm: