hai-hang-nguoi-dang-duoc-cung-duong

Một thời, Thế Tôn ở tại Sàvatthi, vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:

Có bao nhiêu hạng người, bạch Thế Tôn, đáng được cúng dường ở đời? Và chỗ nào cần phải bố thí và cúng dường?

Này gia chủ, có hai hạng người đáng được cúng dường ở đời: Hữu học và Vô học. Đối với hai hạng người này, họ xứng đáng được cúng dường ở đời. 

Hữu học và Vô học
Cả hai ở trong đời
Đều đáng được cúng dường;
Đối với người dâng cúng
Phải giữ thân chánh trực
Cả lời nói, ý nghĩ
Phước điền người dâng cúng
Đây
thí có quả lớn.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng,
phần Đất, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.121)

———————————-

CHÚ GIẢI

Hữu học: là những hành giả đã tu chứng các quả vị từ:

Tu-Đà-Hoàn: còn gọi là Nhập lưu hay Thất Lai, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng Thánh.

Tư-Đà-Hàm: còn gọi là Nhất lai, nghĩa là còn trở lại cõi Người này một lần nữa.

A-Na-Hàm: còn gọi là Bất lai, nghĩa là Không trở lại cõi Người nữa.

Vô học: là những bậc A-La-Hán đã liễu thoát tử sanh.

————————————

Xem thêm: