a-di-da-phat

* CÂU HỎI

Diệu A Di Đà Phật!

Bạch Thầy! Con có thắc mắc mong Thầy chỉ dạy ạ. Con thấy rất nhiều người chỉ chuyên niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm như vậy có đúng không ạ?

 

* PHÚC ĐÁP

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị khai sáng Phật đạo tại thế gian này, cách nay hơn 2550 năm. Nhờ Ngài nên chúng sanh mới biết Đức Cổ Phật Vương A Di Đà cùng 10 phương 3 đời Chư Phật.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Đức Phật Mẫu, vị cổ Phật được chúng sanh tự ngàn xưa tôn kính là Mẹ Thế Gian, thị hiện muôn hình vạn tướng cứu khổ sanh linh trong khắp cõi 10 phương.

Niệm Phật danh 1 vị Phật tức đồng niệm 10 phương 3 đời Chư Phật nên tuyệt đừng sanh tâm phân biệt mà phạm Thượng, chướng trái. Ai hữu duyên niệm vị Phật nào thì cứ tinh tấn niệm vị Phật ấy. Đến khi công phu thuần thục, nghiệp tịnh, huệ dần khai thì tự nhiên người ấy sẽ được “độ” chuyển sang tâm niệm A Di Đà Phật, vì 10 phương 3 đời Chư Phật đều hộ niệm tất cả chúng sanh đồng quy về đó.

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

 

* CÂU HỎI 

Thưa Thầy, Con biết đến pháp môn niệm Phật cách đây 5 năm. Từ khi biết đến pháp môn vi diệu này, con luôn dùng tâm để niệm Phật. Không có ai chỉ dạy cho con cách hành trì pháp môn này, mà con tự mình tìm ra cách cho riêng mình, đó là ngồi tịnh tọa nhiếp tâm niệm Phật. Người khác nhìn thấy nghĩ rằng con đang thiền, thật ra con đang niệm Phật. Con mong tìm được bạn có cùng cách hành trì giống như mình để cùng khuyến tấn lẫn nhau, nhưng con không tìm được một người bạn nào cả. Mãi đến gần đây khi con lên mạng xem Phật Pháp thì mới gặp được Thầy. Sau khi xem bài viết Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật của Thầy, con vô cùng vui mừng, và dĩ nhiên con rất mong muốn được gặp Thầy!

Thưa Thầy, công phu niệm Phật của con là một con số không, không có chút tiến bộ nào cả vì tâm con luôn vọng động. Con luôn phiền não vì chồng. Con tự nhắc nhở mình là phải BUÔNG, nhưng con không làm được. Mong Thầy khai sáng cho con!

Nam mô A Di Đà Phật _()_

 

* PHÚC ĐÁP 

Tất cả vì nghiệp duyên túc trái nhiều đời, do nhân quả chiêu cảm.

Chính nơi khổ mới tầm đường thoát khổ, có chướng ngại gian nan thì Đạo tâm mới kiên định không lay chuyển, Đạo hạnh vì thế được vun bồi thêm lớn mãi. Không gì là không thể liễu thoát tử sanh trên đường giác ngộ nếu tâm hành chơn chánh miên mật không ngừng.

Vì thế, nơi phiền não, hãy tập niệm Phật để đối trị. Tập trung tâm lực vào câu niệm Phật, ngoài ra không biết tới. Niệm khổ khởi lên cứ mặc kệ, niệm vui khởi lên cứ mặc nhiên, chỉ miên mật nơi Tịnh niệm không ngừng mà thôi. Tâm niệm, tai lắng nghe, trí khắc sâu ghi nhận từng từ từng chữ cho phân minh. Cứ thế mà hành, tâm sẽ tự an.

Ngoài thời công phu, thời gian còn lại có thể hành Thiện sự giúp người bớt khổ, từ đó sẽ thấy ý nghĩa cuộc sống không phải nơi vị kỷ cá nhân nhỏ hẹp thường tình. Trợ hạnh này sẽ giúp trưởng dưỡng đạo tâm, hỗ trợ công phu tu hành mau tinh tiến.

Lắng lòng sẽ nghiệm rõ, mọi sự trên đời như nước chảy hoa trôi, có gì thật còn mãi! Chết có mang theo được gì mà cưỡng cầu, chấp thủ không buông; chỉ có tội phước phân minh phải đền trả công bằng trong sớm muộn. Thế thì hãy lấy Đại sự tu hành làm Đạo nghiệp, vì sự an vui bớt khổ của tha nhân mà từ bi hết lòng tận lực giúp đỡ làm niềm vui, làm lẽ sống trên đời thì còn gì quý bằng. Đó cũng chính là nêu gương, tích đức cho đời sau (không chỉ riêng mình), cũng là dọn sẵn đường về trong mai hậu.

Mong con tinh tấn!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên