KINH PHÁP CÚ

14. PHẨM PHẬT ĐÀ

Pháp Cú 183

Phap-Cu-183
Ảnh: sưu tầm

Ðừng làm các điều ác,
Tu tập mọi hạnh lành,
Giữ tâm ý trong sạch,
Ðó là lời Phật dạy.

—————————————-

Pháp Cú 184

Phap-Cu-184
Ảnh: sưu tầm

Chư Phật thường giảng dạy:
Nhẫn Nhục hạnh tối cao,
Niết Bàn quả tối thượng,
Xuất gia nhiễu hại người,
Ðâu còn Sa môn tướng!

—————————————-

Pháp Cú 185

Phap-Cu-185
Ảnh: sưu tầm

Chớ hãm hại hủy báng,
Giới căn bản nghiêm trì,
Ăn uống có tiết độ,
An trụ nơi viễn ly,
Chuyên tu tập thiền định,
Lời Chư Phật nhớ ghi!

Câu chuyện này được kể lại khi đức Phật đang ở Kỳ Viên, liên quan đến câu hỏi của Tôn giả A-nan.

Ngày nọ, Tôn giả A-nan đang ngồi chợt nghĩ: “Ðức Thế Tôn đã dạy rõ về cha mẹ của bảy đời Chư Phật, đã dạy về thọ mạng, cội cây của Chư Phật ngồi thành đạo, đệ tử, vị thống lãnh Tăng đoàn và người ngoại hộ chính thức. Tất cả điều đó đức Thế Tôn nói rõ, nhưng Ngài không nói về phương cách giáo giới của bảy đời Chư Phật trong ngày Bố-tát. Phương cách có giống như hôm nay hay khác?”.

Nghĩ thế, Tôn giả đến bạch Phật và thưa hỏi những điều như trên.

–   Chư Phật tuy khác nhau về thời gian bố-tát, nhưng tương đồng về lời dạy khi giáo giới.

Ðức Phật Tỳ-bà-thi (Vipassì) bảy năm bố-tát một lần, nhưng lời dạy của Ngài trong hôm ấy áp dụng suốt bảy năm. Phật Thi-khí (Sikhì) và Phật Tỳ-xá- phù(Vessabhù) sáu năm bố-tát một lần. Phật Câu-lưu-tôn (Kakusandha) và Câu- na-hàm-mâu-ni (Konàgamana) bố-tát mỗi năm. Phật Ca-diếp (Kassapa) sáu tháng bố-tát một lần.

Ðức Thế Tôn đã giảng dạy cho Tôn giả A-nan về thời gian bố-tát của bảy đời Chư Phật xong, Ngài giải thích rằng lời giáo giới của Chư Phật thường nói trong ngày Bố-tát.

183. Ðừng làm các điều ác,
Tu tập mọi hạnh lành,
Giữ tâm ý trong sạch,
Ðó là lời Phật dạy.

184. Chư Phật thường giảng dạy:
Nhẫn Nhục hạnh tối cao,
Niết Bàn quả tối thượng,
Xuất gia nhiễu hại người,
Ðâu còn Sa môn tướng!

185. Chớ hãm hại hủy báng,
Giới căn bản nghiêm trì,
Ăn uống có tiết độ,
An trụ nơi viễn ly,
Chuyên tu tập thiền định,
Lời Chư Phật nhớ ghi!

(bài kết hợp từ Tích Truyện Pháp Cú (Thiền viện Viên Chiếu)
và Thi Kệ Pháp Cú Kinh (Tịnh Minh))