Hãy tu hành làm hậu cứ cho mình

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên.

Đại vương từ đâu đi đến giữa trưa thế này? 

Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con già nua, đã đạt đến tuổi thọ và đã mệnh chung. Con rất yêu quý tổ mẫu. Bạch Thế Tôn, nếu con phải cho một voi báu hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu… Nếu con phải cho một quốc độ hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho quốc độ.

Thưa Đại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết.

Thật vi diệu, thật hy hữu thay! Bạch Thế Tôn.

Như vậy là phải, thưa Đại vương. Tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, tất cả đồ gốm được làm ra đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể.

Đại vương nên biết:

Mọi chúng sinh sẽ chết
Mạng sống sẽ kết thúc
Tùy nghiệp, họ sẽ đi
Nhận lãnh quả thiện ác
Ác nghiệp đọa Địa ngục
Thiện nghiệp lên Thiên giới
Do vậy hãy làm lành
Tích lũy cho đời sau
Công đức cho đời sau
Làm hậu cứ cho người.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 3, phẩm 3,
phần Tổ mẫu [trích], VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.216)

————————————

Xem thêm: