chung-sanh-ai-cung-co-benh
Đức Phật là Bậc Thầy khai sáng con đường giác ngộ, giải thoát chúng sanh khỏi biển khổ trầm luân (ảnh sưu tầm)

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào là hai? Bệnh về thân và bệnh về tâm.

Này các Tỷ kheo, chúng ta thấy có chúng sinh tự nhận là mình không có bệnh về thân được một năm, được năm năm, được mười năm, được năm mươi năm, cho đến được một trăm năm.

Nhưng này các Tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sinh tự nhận mình không có bệnh về tâm dù chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những bậc Thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 4, phẩm Các căn,
phần Bệnh [trích], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.86)

————————————

Xem thêm: