tam-the-phat

Thập phương Chư Phật và Bồ Tát nhiều vô lượng, các ngày vía kể sao cho hết. Dưới đây xin chọn mấy ngày trọng yếu nhằm mục đích giúp Phật tử ghi nhớ để hành lễ cúng dường (cách lập bàn thờ Phật hay lễ Phật, mời xem bài viết trước).

Phật ví như hư không, chẳng cần chi của ai cúng dường, nhưng có cảm tất có ứng, Phật tử nhứt tâm chí thành hành lễ cúng dường thì Chư Phật từ-bi chứng minh. Sự cúng dường là tướng để tỏ Tâm, bởi nên khi cúng dường Phật phải lấy Tâm làm căn bổn chứ đừng chấp tướng mà mong cầu phước báu… Hiểu vậy, mỗi người con Phật chúng ta hãy tinh tấn tu hành, thúc liễm thân tâm trang nghiêm Tịnh Độ (tánh Phật), góp phần hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc chúng sanh để cúng dường chư Phật. Đó là sự cúng dường quý báu nhất.

 • Ngày mùng 1 tháng 1: vía Đức Phật Di Lặc
 • Ngày Rằm tháng 1: Lễ Thượng nguyên
 • Ngày mùng 8 tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (xuất gia)
 • Ngày Rằm tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (nhập Niết Bàn)
 • Ngày mùng 19 tháng 2: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Ngày mùng 21 tháng 2: vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát
 • Ngày mùng 16 tháng 3: vía Đức Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương
 • Ngày mùng 4 tháng 4: vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
 • Ngày mùng 8 tháng 4: vía Đức Phật Thích Ca (giáng sanh)
 • Ngày Rằm tháng 4: vía Đức Phật Thích Ca (giáng sanh)
 • Ngày mùng 3 tháng 6: vía Đức Hộ Pháp
 • Ngày mùng 19 tháng 6: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Ngày mùng 13 tháng 7: vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
 • Ngày Rằm tháng 7: Lễ Vu Lan – Tăng tự tứ – Lễ Trung nguyên
 • Ngày mùng 30 tháng 7: vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
 • Ngày mùng 1 tháng 8: vía Đức Huệ Viễn (Sư Tổ Tịnh Độ tông)
 • Ngày mùng 3 tháng 8: vía Đức Lục Tổ Huệ Năng
 • Ngày mùng 22 tháng 8: vía Đức Phật Nhiên Đăng
 • Ngày mùng 19 tháng 9: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Ngày mùng 30 tháng 9: vía Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang
 • Ngày mùng 5 tháng 10: vía Đức Bồ Đề Đạt Ma (Sư Tổ Thiền tông)
 • Ngày Rằm tháng 10: Lễ Hạ nguyên
 • Ngày mùng 17 tháng 11: vía Đức Phật A Di Đà
 • Ngày mùng 8 tháng 12: vía Đức Phật Thích Ca (thành đạo)

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên