suc-manh-cua-sa-mon
Sức mạnh của Sa môn là nhẫn nhục (ảnh sưu tầm)

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, Ngài cho gọi các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có tám sức mạnh này. Thế nào là tám?

Này các Tỷ kheo,

  1. Sức mạnh của con nít là khóc;
  2. Sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ;
  3. Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí;
  4. Sức mạnh của vua chúa là uy quyền;
  5. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo;
  6. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa;
  7. Sức mạnh của vị nghe nhiều là thẩm sát;
  8. Sức mạnh của Sa môn, Bà la môn là nhẫn nhục.

Này các Tỷ kheo, đây là tám sức mạnh.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 8, phẩm Gia chủ,
phần Sức mạnh [1], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.587)

————————————

Xem thêm: