hoa-sen-trong-gioi-nam-cu-si

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, nam cư sĩ là kẻ bị vất bỏ ra khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thế nào là năm?

1. Không tin;

2. Ác giới;

3. Đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt;

4. Tin tưởng điềm lành, không tin hành động;

5. Tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm?

1. Có lòng tin;

2. Có giới;

3. Không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt;

4. Không tin tưởng điềm lành, tin ở hành động;

5. Không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Nam cư sĩ,
phần Kẻ bị vất bỏ, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.643)

———————————————-

LỜI BÀN

Lời dạy trên không chỉ dành riêng cho nam cư sĩ mà còn cho cả nữ cư sĩ.

Để xứng đáng là Thiện nam – Tín nữ, Quý cư sĩ cần phải tinh tấn thành tựu 5 pháp sau:

1. Có lòng tin: tức Chánh tín, niềm tịnh tín bất động không lay chuyển vào Phật – Pháp – Tăng (những vị chơn tu giới đức trang nghiêm) và Giới hạnh giải thoát của Phật-đà, vào luật Nhân – Quả và luân hồi nghiệp báo.

2. Có giới: tức tinh tấn điều phục thân – khẩu – ý hướng đến trọn lành.

3. Không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt: tức không bị mê hoặc bởi những trò mê tín bói toán tương lai, tiên đoán kiết hung hay tế lễ thần quyền… để cầu phước, tiêu tai, giải hạn… trái với nhân quả tuần hoàn.

4. Không tin tưởng điềm lành, tin ở hành động: tức tin sâu vào nhân quả nghiệp báo phân minh mà làm lành lánh dữ, nhẫn lực tu hành, thanh tịnh 3 nghiệp, ươm mầm giải thoát.

5. Không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước: tức không quy kính Thánh, Thần, Quỷ, Vật hay thầy tà bạn ác, thậm chí cả Tà sư lợi dưỡng mượn Đạo tạo đời… mà chỉ quy kính những vị chơn tu giới đức trang nghiêm có đầy đủ phạm hạnh giải thoát để nương tựa tu hành, từ đó tận lực hộ trì Phật Pháp cửu trụ Ta Bà.

Ai làm ngược lại 5 điều dạy trên tức người đó không còn xứng đáng là cư sĩ – đệ tử Phật, là kẻ bị vất bỏ ra khỏi giới cư sĩ, là cấu uế, là tối hạ liệt vì tà tâm tà hạnh của mình.

Trước thực trạng tu hành loạn Pháp ký sinh cửa Phật hiện nay, hỏi: vai trò, trách nhiệm và bổn phận của giới tu sĩ là gì khi liên hệ đến những lời dạy trên?

Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————

Xem thêm: