kinh-phap-cu-pham-muon-ngan
Thư pháp Đăng Học

100. Chỉ một lời lợi ích,
Nghe xong tâm bình an,
Hơn tụng cả muôn ngàn,
Lời lời đều vô dụng.

101. Chỉ một câu hữu ích,
Nghe xong tâm bình an,
Hơn tụng cả muôn ngàn,
Những lời kệ vô dụng.

102. Chỉ một lời Chánh Pháp,
Nghe xong tâm bình an,
Hơn tụng cả muôn ngàn,
Những lời kệ vô dụng.

103. Dầu tại bãi chiến trường,
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Không bằng tự thắng mình,
Chiến công ấy – Kỳ tích!

104. Tự thắng mình vẻ vang,
Hơn chinh phục kẻ khác,
Người điều phục được mình,
Thường tự chế an lạc.

105. Thiên Thần, Càn-Thác-Bà,
Ma Vương, hay Phạm Thiên,
Không thể chinh phục nổi,
Người điều phục tự nhiên.

106. Tháng tháng cúng ngàn vàng,
Tế tự cả trăm năm,
Không bằng trong giây lát,
Kính lễ bậc Thánh Tăng,
Kính lễ vậy hơn rằng,
Tế tự hàng thế kỷ.

107. Dầu trăm năm thành kính,
Thờ lửa tại rừng xanh,
Không bằng trong giây lát,
Kính lễ bậc Thánh Tăng,
Kính lễ vậy hơn rằng,
Bái lửa hằng thế kỷ.

108. Cầu phước suốt cả năm,
Cúng dường hoặc bố thí,
Không bằng một phần tư,
Kính lễ bậc Chánh Trí.

109. Thường tôn trọng kính lễ,
Bậc Trưởng Lão cao minh,
Bốn phước lành tăng trưởng,
Thọ – vui – khỏe – đẹp xinh.

110. Dù sống đến trăm năm,
Phá giới, không an tịnh,
Chẳng bằng sống một ngày,
Trì giới, tu thiền định.

111. Dù sống đến trăm năm,
Không trí tuệ, an tịnh,
Chẳng bằng sống một ngày,
Có trí tuệ, thiền định.

112. Dù sống đến trăm năm,
Lười biếng không tinh tấn,
Chẳng bằng sống một ngày,
Nỗ lực tu tinh tấn.

113. Dù sống đến trăm năm,
Không thấy Pháp sanh diệt,
Chẳng bằng sống một ngày,
Thấy được Pháp sanh diệt.

114. Dù sống đến trăm năm,
Không thấy Pháp bất diệt,
Chẳng bằng sống một ngày,
Thấy được Pháp bất diệt.

115. Dù sống đến trăm năm,
Không thấy Pháp tối thượng,
Chẳng bằng sống một ngày,
Thấy được Pháp tối thượng.

——————————–

Lưu ý: Để xem tích truyện liên quan đến từng kệ Pháp Cú, xin hoan hỷ nhấp vào số thứ tự phía trước.