KINH PHÁP CÚ

8. PHẨM MUÔN NGÀN

Pháp Cú 106

phap cu 106
Ảnh: sưu tầm

Tháng tháng cúng ngàn vàng,
Tế tự cả trăm năm,
Không bằng trong giây lát,
Kính lễ bậc Thánh tăng,
Kính lễ vậy hơn rằng,
Tế tự hàng thế kỷ.

Thế Tôn dạy câu này khi ngụ tại Trúc Lâm, liên quan đến chú của Xá-lợi-phất. Một hôm Trưởng lão Xá-lợi-phất đến thăm chú, Ngài hỏi:

–   Bà-la-môn, ông có bao giờ làm việc thiện chưa?

Ông chú đáp:

–   Dạ có, thưa Tôn giả! Mỗi tháng tôi cúng một ngàn đồng.

–   Cho ai vậy?

–   Các đạo sĩ lõa thể, thưa Tôn giả.

–   Ðể mong được gì?

–   Ðể lên cõi Phạm thiên.

–   Ai bảo ông thế?

–   Các đạo sĩ, các thầy tôi.

–   Này Bà-la-môn, cả ông và thầy ông đều không biết con đường đưa đến cõi Phạm thiên. Chỉ có Phật mới biết con đường đó. Hãy đi với tôi, tôi sẽ thỉnh Phật chỉ cho ông.

Và Trưởng lão dẫn chú đến gặp Phật. Thưa thỉnh xong được Phật dạy:

–   Bà-la-môn, dù ông bố thí như thế này trong một trăm năm cũng không bằng phước báo của một người có lòng tin, dù trong giây lát biết tôn trọng đệ tử của Ta, hay cúng dường đệ tử Ta dù chỉ một muỗng cơm.

Và Phật nói Pháp Cú:

Tháng tháng cúng ngàn vàng,
Tế tự cả trăm năm,
Không bằng trong giây lát,
Kính lễ bậc Thánh tăng,
Kính lễ vậy hơn rằng,
Tế tự hàng thế kỷ.

(bài kết hợp từ Tích Truyện Pháp Cú (Thiền viện Viên Chiếu)
và Thi Kệ Pháp Cú Kinh (Tịnh Minh))