2. PHẨM TINH CẦN

Pháp Cú 21

phap cu 21
Ảnh: sưu tầm

(21) Tinh cần là đường sanh,
Buông lung là ngõ tử,
Tinh cần là bất tử,
Buông lung như thây ma!

—————————–

Pháp Cú 22

phap cu 22
Ảnh: sưu tầm

(22) Hiểu rõ sai biệt ấy,
Người trí luôn tinh cần,
Hoan hỷ không phóng dật,
Vui thánh quả xuất trần.

—————————–

Pháp Cú 23

phap cu 23
Ảnh: sưu tầm

(23) Ai chuyên tập thiền định,
Quyết tâm tu vững vàng,
Giải thoát mọi trói buộc,
Chứng vô thượng Niết bàn.

(bài kết hợp từ Tích Truyện Pháp Cú (Thiền viện Viên Chiếu)
và Thi Kệ Pháp Cú Kinh (Tịnh Minh))