sam-dai-nguyen-duoc-su

SÁM ĐẠI NGUYỆN DƯỢC SƯ

Nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật
Thân tướng tôi sáng thật tự nhiên
Khắp cùng thế giới vô biên
Ba mươi hai tướng trang nghiêm thân mình
Tám mươi vẻ đẹp tùy hình
Hiện danh, thân tướng, chúng sanh thảy đồng.

Nguyện thứ hai sau khi đắc đạo
Thân tướng tôi rốt ráo chói lòa
Trong ngoài sáng suốt điều hòa
Sáng hơn nhật nguyệt như là lưới gương
Chiếu cùng Pháp giới mười phương
Chúng sanh ý nguyện khỏi đường tối mê.

Nguyện thứ ba Bồ-đề nên đạo
Phương tiện dùng tạo đủ mọi bề
Không còn thiếu kém não nề
Bao nhiêu lợi lạc đem về chúng sanh
Vô biên trí tuệ căn lành
Thảy đều rốt ráo tinh an đủ đầy.

Nguyện thứ tư y như Đại Nguyện
Các chúng sanh tu luyện đạo Tà
Khiến cho bình đẳng dung hòa
Thinh văn, Duyên giác, dẫn qua Ðại thừa .

Nguyện thứ năm tôi vừa chứng quả
Các chúng sanh vô lượng vô biên
Tu hành phạm hạnh cần chuyên
Phụng trì giới luật chứng duyên thượng thừa.
Nếu có ai mới vừa lỡ phạm
Niệm danh tôi sám hối chí thành
Trở nên giới luật tịnh thanh
Chẳng vào ác đạo trọn lành quả cao.

Nguyện thứ sáu nếu tôi thành đạo
Các chúng sanh thân thể thiếu hèn
Các căn không đủ, ghét ghen
Mù, câm, ngọng, điếc, xấu, đen, đui, cùi
Què ngu, điên dại, gù lưng
Lại thêm bệnh khổ, quả nhân chẳng lành
Ăn năn sám hối hiệu danh
Trở nên sáng suốt an lành vui tươi.

Nguyện thứ bảy khi tôi thành Phật|
Các chúng sanh bệnh tật hiểm nguy
Không ai cứu chữa thuốc chi
Không thầy, không thuốc, không y, không nhà
Bần cùng khốn khổ rên la
Nếu nghe Kinh kệ, thiết tha chí thành
Ðọc tụng, lễ bái hiệu danh
Bệnh đau dứt hết, tâm sanh vui vầy
Của tiền gia quyến đủ đầy
Tu hành đắc đạo, quả nầy trọn nên.

Nguyện thứ tám chứng lên quả Phật
Thân nữ nhơn phiền não khổ sầu
Sanh lòng chán ngán buồn rầu
Muốn khỏi thân gái cõi đời uế xu
Nghe danh lễ bái tiến tu
Ðược thâm nam tử trượng phu thanh nhàn
Tu hành đắc đạo hoàn toàn
Chứng ngôi Chánh Giác, Niết-bàn Như Lai.

Nguyện thứ chín tôi nay chứng quả
Khiến chúng sanh xa lạ hiểm nguy
Thoát khỏi chài lưới ly kỳ
Ma quân ngoại đạo châu vi buộc ràng
Vào nơi rừng núi lạc đàng
Tôi liền dắt dẫn độ an khỏi nàn
Về đường Chánh Kiến bảo toàn
Lập hạnh Bồ Tát, an nhàn độ sanh.

Nguyện thứ mười khi thành Chánh Giác
Nếu chúng sanh phạm các ngục hình
Giam cầm, tra khảo, buộc mình
Còn nhiều tai nạn tử hình khổ thân
Nghe danh lễ bái ân cần
Ðằng nhờ phước đức lần lần thoát ra
Thành tâm niệm Phật thiết tha
Dứt hết khổ não, sanh ra vui vầy.

Nguyện lớn mười một đặng sau đây
Khi tôi đắc đạo nguyện nầy trọn nên
Chúng sanh đói khát khổ rên
Tạo nhiều nghiệp ác xuống lên cõi trần
Nghe đến danh hiệu ân cần
Chuyên tâm trì niệm, hưởng phần ấm no
Ăn ngon mỹ vị thơm tho
Vui mùi Pháp vị, đồng lo tu hành.

Nguyện lớn mười hai đặng viên thành
Chúng sanh nghèo khổ thiếu áo chăn
Muỗi ruồi châm chích cắn ăn
Ngày đêm lạnh nóng mạng căn khổ sầu
Nghe danh hiệu Phật khẩn cầu
Ăn năn sám hối nghiệp sâu tiêu trừ
Tùy tâm ý nguyện chơn như
Hưởng dùng quý báu, phước dư thanh nhàn

Mười hai đại nguyện tuyệt vời
Lưu Ly Quang Phật tùy thời độ sanh
Chúng con lễ bái chí thành
Cầu Ngài cứu khổ chúng sanh khỏi nàn.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược-Sư Hải Hội Phật Bồ Tát!

                                                       (sưu tầm)

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên