me-quan-the-am

* CÂU HỎI

Thưa Thầy! Con muốn cúng dường và tham dự lễ siêu độ vong nhi cho các con của con, xin Thầy cho con biết con phải làm thế nào ạ?

 

* PHÚC ĐÁP

– Cần hiểu rằng sự siêu độ của người tu Phật chơn chánh đối với người đã khuất nói riêng và tất cả chúng sanh trong khôn cùng cảnh giới khắp 10 phương nói chung rất đơn giản, không câu nệ bất cứ phương tiện gì mà vô cùng vi diệu, bất khả tư nghì, đó là tọa thiền siêu độ chúng sanh (độ Tử). Ba đời mười phương Chư Phật đều nơi tâm Từ vô lượng và sức thiền định mà phổ độ hướng hóa chúng sanh cho nghiệp nhẹ siêu, gieo chủng tử Phật giúp khai tâm mở trí, sám hối quy Phật tu hành. Từ đó, tùy theo phước duyên, căn trí mà “sanh” vào các cảnh giới lành, tuần tự tiến tu đến khi viên thành Phật Đạo. Do đó, bậc Chơn tu đạo hạnh đến đâu nơi giữa rừng sâu, ở núi cao, ngay giữa chợ (chợ đời) hay chốn âm u giữa bãi tha ma, nghĩa địa…, nơi ấy thành Đạo tràng siêu độ chúng sanh thập phương tầm về tánh Phật; không câu nệ rườm rà hình thức, nghi lễ, áo mũ lòe loẹt, cờ lọng xình xang… Thế mà thời nay người ta “biến tướng” Đạo Phật thành đủ thứ lễ nghi, hình thức…, thật càng rời xa Phật Đạo nhưng luôn dưới danh nghĩa Phật Pháp. Nếu thực tu Đạo hạnh chẳng có, tâm còn mê thì lấy gì siêu độ, như kẻ không biết bơi chẳng thể tự cứu được mình, sao có thể cứu người chết đuối (?), dẫu có tổ chức nghi lễ cho trang trọng đến mấy cũng chỉ là hình thức sắc tướng hữu vi sanh diệt mà thôi, kết quả chơn thật chẳng có. Chỉ khi công phu đến VÔ NIỆM mới có thể kế thừa hạnh nguyện chư Phật 10 phương, đủ Đạo hạnhđộ Tử – độ Sanh rốt ráo viên mãn, điều này hành giả đã có nói qua trong bài Hạnh nguyện của người tu Phật.

– Vì vậy hành giả sẽ siêu độ chúng sanh trong khi Thiền Định chứ không tổ chức đàn tràng gây tốn kém công sức, tiền bạc, thời gian… của thập phương Thiện – Tín mà kết quả diệu dụng lại rốt ráo viên mãn như nguyện.

– Ngoài ra, những người làm mẹ, làm cha phải sám hối chân thành, không tái phạm nữa, tâm hướng Phật tu hành làm lành lánh dữ, Bố thí, Pháp thí… trong khả năng của mình, từ đó hồi hướng cho thập phương chúng sanh được an trú trong Phật hiệu Nam mô A Di Đà Phật (hoặc Diệu A Di Đà Phật) thì nghiệp tội sẽ nhẹ vơi, mai hậu được nhẹ nhàng bớt Khổ.

Nguyện mười phương Chư Phật chứng minh!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên