nguoi-xuat-gia-dang-duoc-cung-kinh
Ảnh sưu tầm

Một thời, Thế Tôn trú ở Koliya, dạy các Tỷ kheo:

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám?

Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo:

  1. Giữ giới, chấp nhận và học tập các học pháp;
  2. Nghe nhiều và khéo thể nhập với Chánh kiến;
  3. Làm bạn với thiện;
  4. Có chánh tri kiến;
  5. Chứng đạt Bốn thiền, hiện tại lạc trú;
  6. Nhớ được nhiều đời trước;
  7. Đắc thiên nhãn thanh tịnh;
  8. Đoạn diệt các lậu hoặc.

Này các Tỷ kheo, thành tựu tám pháp này, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 8, phẩm Gotamì,
phần Xứng đáng được cúng dường [1], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.670)

————————————

Xem thêm: