hay-tinh-tan-tu-hanh-du-khoe-manh-hay-dau-yeu
Hãy tinh tấn tu hành dù khỏe mạnh hay đau yếu (ảnh sưu tầm)

Một thời, Thế Tôn trú ở Vasàli, tại Đại Lâm. Vào buổi chiều, Thế Tôn đi đến thăm một Tỷ kheo bị bệnh nặng. Sau khi đến, Ngài ngồi xuống một bên và bảo các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy không bao lâu sẽ đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo sống:

  1. Quán bất tịnh trên thân,
  2. Với tưởng ghê gớm đối với các món ăn,
  3. Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới,
  4. Quán vô thường trong tất cả hành,
  5. Nội tâm an trú trong tưởng về chết. 

Này các Tỷ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy không bao lâu sẽ đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Bệnh,
phần Người bị bệnh, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.539)

————————————

Xem thêm: