Hãy an trú trong Vô Lượng Từ Quang và Vô Lượng Đạo Quang của Chư Phật mà tu hành trang nghiêm. Ảnh sưu tầm.

Một thời, Thế Tôn ở Kosambì, tại khu vườn Ghosita, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có năm an ổn trú này, thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ kheo:

  1. Tỷ kheo an trú từ thân nghiệp đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng.
  2. An trú từ khẩu nghiệp đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng.
  3. An trú từ ý nghiệp đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng.
  4. Đối với các giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị uế nhiễm, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định, vị ấy sống thành tựu các giới như vậy đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng.
  5. Đối với tri kiến này, thuộc bậc Thánh đưa đến xuất ly, được người thực hành chơn chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu tri kiến như vậy đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng.

Năm pháp này, này các Tỷ kheo, là năm an ổn trú. 

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm An ổn trú,
phần An ổn trú, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.522)

———————————

Xem thêm: