lam-sao-de-co-chanh-kien

* CÂU HỎI

Kính thưa Thầy,

Qua bài Bát Chánh Đạo, xin Thầy cho con hỏi: người Phật tử phải làm sao để có Chánh Kiến mà tu hành?

Nam mô A Di Đà Phật!

* PHÚC ĐÁP

Muốn có Chánh kiến tu Phật, cần phải:

1. Ngộ vạn sự VÔ THƯỜNG giả tạm, sợ tử – sanh luân hồi thống KHỔ, phát tâm Bồ Đề dõng mãnh kiên cố, một lòng xả thân cầu Đạo giác ngộ, thống thiết quy Phật nhẫn lực tu hành giải thoát, nguyện độ tận chúng sanh mà chẳng màng sanh tử (VÔ NGÃ).

Đây chính là 3 Pháp ấn (Vô thường, Khổ, Vô ngã), 3 yếu tính giác ngộ (Bồ Đề Tâm, Xả Ly, Tánh Không) cần có để nhập Đạo tu hành, là nền tảng cho Chánh Kiến nói riêng cũng như vạn hạnh giải thoát nói chung sanh trưởng. Ai dẫu ban sơ chưa biết gì về Phật Pháp nhưng thấu rõ lẽ Vô thường – Khổ mà sẵn sàng buông xả tất cả, sanh tử chẳng màng vì tâm cầu Đạo chí thành thống thiết thì sẽ tự nhiên được Chư Phật 10 phương độ trì, Tự Tánh trí huệ soi đường tránh sa vào Tà kiến hành Tà hạnh cộng nghiệp Ma sự phá Đạo Phật truyền, tự tỉnh giác ngăn trừ trược chướng lười biếng, giải đải, hý luận, nghi mạn…, vững vàng tiến tu bất thoái.

2. Nương tựa Tam Bảo tu hành: tức nương tựa:

a. Xuất thế gian Tam Bảo:

– Phật Bảo: 10 phương Chư Phật.

– Tăng Bảo: những bậc thành tựu Vô Niệm Tam Muội (Giới – Định – Huệ) với hạnh nguyện độ tận chúng sanh (độ Tử – độ Sanh).

– Pháp Bảo: Diệu Pháp từ Chư Phật khai thị và Tăng Bảo truyền thừa để độ tận chúng sanh kiến ngộ Phật Tánh, liễu thoát tử sanh.

b. Tự Tánh Tam Bảo:

– Nhẫn lực tinh tấn y Tánh tu hành, tâm thiền miên mật ba thời chẳng mỏi.

3. Văn – Tư – Tu theo tinh thần Tứ Y Pháp của nhà Phật

– Văn: tức đọc, nghe chỉ những giáo lý căn bản, cốt tủy của Đạo Phật mà thôi. Tỉnh giác không rơi vào chướng học Phật.

– Tư: tức Chánh kiến – Chánh tư duy để minh định trạch Pháp theo chuẩn mực đã giảng (xem Phật Pháp Vấn Đáp 7).

– Tu: nhẫn lực tinh tấn hành trì Diệu Pháp (Bát Chánh Đạo, Lục Độ ba la mật), trưởng dưỡng đạo tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả vô lượng), huân tu phạm hạnh giải thoát (Giới – Định – Huệ).

Rốt ráo, chỉ có công phu thiền định của nhà Phật (Giới – Định – Huệ), tâm thiền miên mật ba thời chẳng mỏi mới khai mở trí huệ của Tự Tánh, tăng trưởng Chánh kiến. Đến khi Trí Huệ Vô Sư khai mở thì hành giả kiến ngộ Phật Tánh, liễu thoát tử sanh.

* TÓM LẠI

Để có Chánh kiến tu Phật, người Phật tử phải hội tụ đủ 3 điều trên!

Tuy nhiên, giữa thời mạt tâm loạn Pháp hiện nay, bất kỳ ai dẫu sơ cơ chưa biết tu hành, chưa có thắng duyên gặp được Tăng Bảo (mục 2a) đi nữa thì với bài Phật Pháp Vấn Đáp 7: Liễu nghĩa Tam Bảo và minh định Phật Pháp, người ấy tự sẽ có Chánh kiến vững vàng để giữ gìn huệ mạng, có Chánh Pháp trong tâm qua chuẩn mực trạch Pháp Phật truyền để sám hối, tự tu, tự độ (mục 2b, 3). Đồng thời, hãy kiên định lòng cầu Đạo thống thiết (mục 1); quyết không nhắm mắt a dua, hám danh, thần thánh hóa, lầm lạc theo Tà sư; tâm hằng khấn nguyện Chư Phật 10 phương hóa độ cho gặp được Tăng Bảo và Pháp Bảo để nương tựa tu hành. Trực tâm chí thành không mỏi như thế, ắt sẽ được toại nguyện!

Từ đó, ta càng thấu rõ: Thân Người khó được! Phật Pháp khó nghe (mục 2)! Hành trì sao cho đúng với Diệu Pháp Phật lại càng khó muôn phần (mục 3)!

Rốt ráo hơn, dẫu có thắng duyên gặp được Diệu Pháp để tu hành nhưng tập khí, nghiệp chướng và oán trái bao đời cũng như Tà chúng khắp cõi 10 phương luôn cản bước đường tu khiến thoái thất đạo tâm, công phu lạc lối, nếu không được sự gia trì của Chư Phật và trợ duyên hóa độ của Tăng Bảo thì đạo nghiệp sẽ về đâu?

Trang nghiêm – Phật độ!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————————

Tham khảo:

Phật Pháp vấn đáp 7: Liễu nghĩa Tam Bảo và minh định Phật Pháp
– 
Phật Pháp vấn đáp 23: Bát Chánh Đạo