ba-su-o-doi-khong-bao-gio-thoa-man
Vô minh, tham ái và chấp thủ là cội nguồn của thống khổ sanh tử luân hồi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba?

  1. Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn.
  2. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các Tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn.
  3. Hưởng thọ khoái lạc ân ái nam nữ, này các Tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, Chương 3, phẩm Chánh giác,
phần Không thỏa mãn, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.473)

————————————

Xem thêm: