nhung-dieu-tam-niem-ve-tu-thien-pha-ac
Ảnh: sưu tầm

Kỳ Bà nói: bề tôi này nghe Phật thường nói tu một niệm lành phá được trăm điều ác. Phật dạy: Đại vương, ví như chút kim cang có thể phá núi tu di; cũng như lửa có thể đốt cháy tất cả; như chút thuốc độc có thể hại mạng chúng sanh. Chút lành cũng vậy, tuy gọi chút lành, kỳ thật là lớn. Vì sao vậy? Vì có thể phá đại ác vậy.

Đừng khinh ác nhỏ cho là không tội, giọt nước tuy ít chứa dồn đầy lu.

Kinh Niết Bàn

Rõ biết lỗi phiền não, chẳng chạy theo phiền não, hay nhẫn chịu ác khổ, chẳng sanh lòng sợ hãi, ai đủ bốn pháp này, chẳng làm điều ác, ưa tu pháp lành, phân biệt lành dữ, gần gũi chánh pháp, thương xót chúng sanh, rõ biết kiếp trước, đủ năm món này, chẳng bị lay động.

Nếu nghe người chê thì an nhẫn lòng, hoặc nghe người khen thì nên hổ thẹn, tu đạo chẳng kiêu; thấy người chia lìa, khiến họ hòa hiệp, nêu điều hay của người, che việc dở của người, đừng nói xấu người.

Đối với phiền não nên nghĩ như kẻ oán; đối với thiện pháp nên tưởng như người thân thuộc. Tuy cúng dường cha mẹ, thầy bạn cũng chẳng nên nhân đó mà khởi kiêu mạn.

Kinh Ưu Bà Tắc Giới

Người có được hành vi công quả chỉ bởi bỏ dục lạc thế gian mà sanh.

Kinh Tăng Nhứt A Hàm

Phật bảo Xá Lợi Phất: Người tu hành chơn chánh đối tất cả chỗ thà chịu mất thân mạng quyết xa lìa các hạnh tà dục, xa lìa lời giả dối / hai lưỡi / thêu dệt, xa lìa giận dữ, xa lìa tà kiến…, thường trọn hạnh trong sạch hơn hết.

Kinh Bồ Tát Chánh Pháp

Phước nghiệp như trái chín, chẳng phải nhờ cúng cầu mà được. Phải biết tất cả đều do tinh tấn huân tu (nhân) mà thành (quả) chớ chẳng phải nhờ cúng cầu mà được.

Kinh Tạp Bảo Tạng

—————————————

Tham khảo: