kinh-phap-cu-pham-phan-no
Thư pháp Đăng Học

221. Diệt phẫn nộ kiêu mạn,
Dứt phiền não buộc ràng,
Ðoạn chấp thủ, danh sắc.
Khổ não hết đeo mang.

222. Ai dằn cơn phẫn nộ,
Như hãm xe đang lăn,
Vị ấy đánh xe thật,
Người khác phụ cương phanh.

223. Từ Bi thắng sân hận.
Hiền thiện thắng hung tàn.
Bố thí thắng xan tham.
Chân thật thắng hư ngụy.

224. Hãy nói lời chân thật.
Bố thí, chớ giận hờn.
Làm được ba điều ấy,
Ðạt đến cảnh Thiên Chơn.

225. Hiền sĩ không sát hại,
Ðiều phục thân mạng hoài,
Ðạt cảnh giới Bất tử,
Giải thoát hết bi ai.

226. Ai ngày đêm tu tập,
Chuyên tâm hướng Niết Bàn,
Thời thời thường tỉnh giác,
Lậu hoặc ắt tiêu tan.

227. Vậy đó A-Tu-La,
Xưa nay đều thế cả,
Ngồi im bị đả phá,
Nói nhiều bị người chê,
Nói ít bị người phê,
Không ai không bị trách,
Trên trần thế bộn bề!

228. Xưa, vị lai, và nay,
Ðâu có sự kiện này,
Kẻ hoàn toàn bị trách,
Người chỉ được khen hay!

229. Ai ngày ngày phản tỉnh,
Sống trong sạch đường đường,
Ðầy đủ Giới Định Huệ,
Bậc Trí thường tán dương.

230. Người hạnh tợ vàng y,
Ai dám chê trách gì,
Chư Thiên còn ca ngợi,
Phạm Thiên cũng kính quy.

231. Giữ thân đừng nóng giận,
Ðiều phục thân an hòa,
Từ bỏ thân làm ác,
Thân chánh trực hiền hòa.

232. Giữ lời đừng nóng giận,
Ðiều phục lời nhu hòa,
Từ bỏ lời thô ác,
Lời từ tốn ôn hòa.

233. Giữ ý đừng nóng giận,
Ðiều phục ý khiêm hòa,
Từ bỏ ý độc ác,
Ý quảng đại bao la!

234. Ðiều phục được thân nghiệp,
Chế ngự được ngôn từ,
Thúc liễm được tâm tư,
Bậc trí khéo tự chế.

——————————–

Lưu ý: Để xem tích truyện liên quan đến từng kệ Pháp Cú, xin hoan hỷ nhấp vào số thứ tự phía trước.

Xem thêm: Kinh Pháp Cú