nam-phap-can-phai-an-tru-truoc-khi-thuyet-phap
Thật không dễ gì thuyết Pháp cho người khác nghe

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambì, tại vườn Ghosita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Udàyi đang ngồi thuyết pháp với hội chúng đông đảo vây quanh. Tôn giả Ànanda thấy vậy bạch Thế Tôn:

Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udàyi đang ngồi thuyết Pháp với hội chúng đông đảo vây quanh.

Này Ànanda, thật không dễ gì thuyết Pháp cho người khác. Để thuyết Pháp cho người khác, này Ànanda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết Pháp cho người khác. Thế nào là năm?

  1. Ta sẽ thuyết Pháp theo tuần tự;
  2. Ta sẽ thuyết Pháp với mắt nhìn vào Pháp môn;
  3. Ta sẽ thuyết Pháp với lòng Từ mẫn;
  4. Ta sẽ thuyết Pháp không phải vì tài vật;
  5. Ta sẽ thuyết Pháp không làm thương tổn cho mình và người.

Này Ànanda, khi thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Diệu pháp,
phần Tôn giả Udàyi, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.611)

————————————

Xem thêm: