nghi-thuc-truoc-khi-khai-mo-tung-kinh

NGHI THỨC TRƯỚC KHI KHAI MÕ TỤNG KINH

Đánh một tiếng chuông, rồi quỳ đọc:

NIỆM HƯƠNG

Giới hương, định hương, dữ huệ hương,
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương,
Quang minh vân đài biến pháp giới,
Cúng dường Thập-phương Tam-Bảo tiền.

Nam-mô Hương-Cúng-Dường Bồ-Tát Ma-ha-tát (3 lần)

(đứng dậy đánh một tiếng chuông). O

NGUYỆN CHUÔNG

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,
Thiết vi u ám tất giai văn,
Văn trần thanh tịnh chứng Viên-thông,
Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh-Giác. O

Văn chung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, Bồ-Đề sanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh.

Án dà ra đế da, ta bà ha. OOO

(Đọc mỗi lần đánh 1 tiếng chuông. Tất cả 3 lần, 3 tiếng chuông).

Tịnh pháp giới chơn ngôn:

Án lãm.                                               (21 lần)

Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

Tịnh thân nghiệp chơn ngôn:

Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha.        (3 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám.    (3 lần)

Phổ cúng dường chơn ngôn:

Án nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

TÁN PHẬT

Pháp vương Vô-Thượng Tôn
Tam-giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Ðạo-sư
Tứ-sanh chi Từ-phụ
Ư nhứt niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán-thán
Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo-tràng như Ðế-châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 

ĐẢNH LỄ

1. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư-không, biến pháp-giới, vi trần sát độ trung, quá khứ, hiện tại, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trụ Tam-Bảo. O (1 lạy)

2. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (1 lạy)

3. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Giáo-chủ Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Ðà     Phật. O (1 lạy)

Hai câu sau có thể niệm nhiều hơn như dưới đây:

2. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-pháp Chư-Thiên Bồ-tát, Đạo-tràng Hội-Thượng Phật Bồ-Tát Ma-ha-tát. O (1 lạy)

3. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Giáo-chủ Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Ðà Phật, Đông-phương Giáo-chủ Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Phật, Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Lực Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát, Ðại-Nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-Tát, Thanh-Tịnh Ðại-Hải Chúng Bồ-Tát Ma-ha-tát. O (1 lạy)

(trích Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược
Thiền sư Thích Từ Quang)
 
Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!
 
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
 
Cổ Thiên
 
———————————————————
 
Tham khảo: