Ảnh sưu tầm

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương.

Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực, sau khi dạy Singàlaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm:

Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm:

  1. Nếu thắng thì sinh oán thù,
  2. Nếu thua thì sinh tâm sầu muộn,
  3. Tài sản hiện tại bị tổn thất,
  4. Tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực,
  5. Bằng hữu đồng liêu khinh miệt,
  6. Vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì kẻ đam mê cờ bạc không xứng để có vợ.

Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy. 

(ĐTKVN, Trường Bộ II, kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt [trích],
VNCPHVN ấn hành, 1991, tr.534)

————————————

Xem thêm: