khuyen-hoa-cha-me-huong-thien
Ảnh: sưu tầm

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ  Kheo:

Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới thì khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham thì khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác tuệ thì khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng,
phần Đất [trích], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.119)

———————————-

Tham khảo: