sam-muc-kien-lien

SÁM MỤC KIỀN LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích Ca,
Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên,
Lòng con mộ đạo tu hiền,
Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay.

Nghe Kinh Phật thuyết bảy ngày,
Minh Tâm kiến Tánh Như Lai trọn lành,
Lục thông đầy đủ nên danh,
Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công.

Ðền ơn cho bú ẵm bồng,
Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian,
Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn,
Ốm gầy đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu mẹ khóc la,
Ðau lòng thương mẹ đọa sa Diêm Ðình.
Thanh Ðề nhìn thấy con mình,
Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công.

Con ơi! Mẹ đói trong lòng,
Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,
Vội vàng trở lại thế gian,
Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng.

Và cơm vô miệng nửa chừng,
Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than,
Mục Liên xem thấy kinh hoàng,
Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,
Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già.
Thích Ca Đức Phật phân qua,
Mẹ con tội nặng đọa sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế Pháp lành,
Cần cầu Tăng-chúng tịnh thanh chú nguyền.
Cầu cho phụ mẫu hiện tiền,
Lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa.

Bảy đời phụ mẫu đã qua,
Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang,
Vui chơi thong thả thanh nhàn,
Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm cơm trăm món đồ ăn,
Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng,
Chiếu giường, bồn nước, mùng màn,
Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm.

Những đồ vật quý bông thơm,
Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh.
Cúng dường Tam Bảo cầu Kinh,
Chư Tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang.

Cầu cho thí chủ trai đàn,
Tâm lành thiền định vái van chúc nguyền,
Thanh Ðề khổ ách hết liền,
Ngày rằm tháng bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,
Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con,
Nhai cơm cho bú hao mòn,
Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,
Biển hồ lai láng sánh đồng Thái sơn.
Tu hành báo Tứ trọng ân,
Ðộ đời ba cõi sạch trơn trọn lành,
Mục Liên đại hiếu tu hành,
Báo ân phụ mẫu nên danh độ đời.

Nam mô Đại Hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ Tát Ma-ha-tát!

(Tổ Huệ Ðăng trước tác)

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

—————————————

Tham khảo:

Lòng mẹ
– 
Hiếu hạnh vi tiên
– 
Hạnh hiếu là hạnh Phật
– 
Cảm niệm Vu Lan
– 
Kệ nhớ ơn cha mẹ
– 
Hiếu dưỡng và báo ơn cha mẹ