cam-niem-vu-lan

CẢM NIỆM VU LAN

Chân lý viên thông, đạo quả thành,
Chạnh niềm hồi tưởng tấm ơn sanh,
Giương đôi mắt tuệ đèn soi khắp,
Se tấc lòng son bóng vắng tanh.

Chợt thấy nhà huyên đường ngạ quỷ,
Đang đền thân tội cõi U Minh,
Bát cơm dâng mẹ, chưa chi đã…
Hóa lửa, than ôi! Thảm sự tình.

Sự tình ơn Phật tỏ căn nguyên,
Đức Mục nghe qua phỉ ước nguyền.
Thừa hội Vu Lan ban phước báu,
Nhân tuần Tự Tứ động cơ huyền.

Hiền Tăng gỡ tội, thi ân phước,
Vong mẫu hồi đầu, thoát nghiệp duyên,
Liên tưởng xưa sau niềm hiếu nghĩa,
Dư âm muôn thuở tiếng lưu truyền.

Lưu truyền sự tích mấy ngàn năm,
Mỗi độ thu sang mỗi độ Rằm,
Sáng lễ Vu Lan gương hiếu tử,
Nồng hương Tự Tứ khách thành tâm.

Mẹ cha kiếp trước gieo nhân thảo,
Con cháu đời sau đáp nghĩa thâm.
Mãn nguyện nhân sanh tròn chín chữ,
Nhớ ơn Tôn Giả lụy khôn cầm.

(trích Kinh Tam Bảo)

Không chỉ đến mùa Vu Lan là chúng ta mới nhớ nghĩ về công ơn tựa Đất Trời của Đấng sanh thành mà mỗi ngày, mỗi thời đều để chúng ta vuông tròn đạo Hiếu, sám hối, tu hành. Còn đó lời Phật dạy về đạo Hiếu để chúng ta suy ngẫm, xét soi lại chính mình mà lo tròn bổn phận làm con:

1. “Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ kheo, đất trên đầu ngón tay Ta nhiều hay đất trên quả Địa cầu này nhiều?

Bạch Đức Thế Tôn! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả Địa cầu thì quá ít.

Cũng vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của Ta; còn những chúng sinh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên Địa cầu”.  

(trích Kinh Tương Ưng)

2. “Này các Tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng Chánh Pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

– Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam Bảo.

– Nếu cha mẹ xan Tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm Bố thí.

– Nếu cha mẹ theo điều Ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường Thiện.

– Nếu cha mẹ theo Tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với Chánh kiến.

Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với Chánh Pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”.

(trích Kinh Tăng Nhất A Hàm)

3. “Ơn Cha lành như núi Thái, nghĩa Mẹ hiền sâu hơn Biển cả. Nếu Ta ở trong đời một kiếp nói công ơn cha mẹ không thể hết”.

“Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”.

(trích Kinh Tâm Địa Quán)

Mong tất cả vuông tròn đạo Hiếu, tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

—————————————

Tham khảo:

Lòng mẹ
– 
Hiếu hạnh vi tiên
– 
Hạnh hiếu là hạnh Phật
– 
Sám Mục Kiền Liên
– 
Kệ nhớ ơn cha mẹ
– 
Hiếu dưỡng và báo ơn cha mẹ