Ảnh: sưu tầm

Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, dạy các Tỷ kheo:

Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ kheo, không có thể đạt được và an trú Sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi và không như thật khéo thấy với Chánh trí tuệ về nguy hại trong các dục.

Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ kheo, không có thể đạt được và an trú Sơ thiền.

Này các Tỷ kheo, đoạn tận sáu pháp này, có thể đạt được và an trú Sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi và như thật khéo thấy với Chánh trí tuệ về nguy hại trong các dục.

Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ kheo, có thể đạt được và an trú Sơ thiền.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 6, phẩm Chư thiên,
phần Thiền [1], VNCPHVN ấn hành 1996, tr.238)

—————————————-

Tham khảo: