PHÁP ÂM KINH LUẬN

Quả báo của tâm DÂM DỤC khi tu thiền

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————–

Tham khảo bài Pháp: Quả báo của tâm DÂM DỤC khi tu thiền