hay-tru-niem-tinh-giac-khi-ngu
Hãy trú niệm, tỉnh giác khi ngủ (ảnh sưu tầm)

Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Veluvana, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? 

  1. Ngủ một cách khổ sở;
  2. Thức dậy một cách khổ sở;
  3. Thấy ác mộng;
  4. Chư Thiên không phòng hộ;
  5. Bất tịnh chảy ra.

Này các Tỷ kheo, đây là năm nguy hại đối với người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.

Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm?

  1. Ngủ một cách ngon lành;
  2. Thức dậy một cách ngon lành;
  3. Không thấy ác mộng;
  4. Được Chư Thiên phòng hộ;
  5. Bất tịnh không chảy ra.

Này các Tỷ kheo, đây là năm lợi ích đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Kimbilà,
phần Thất niệm, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.713)

————————————

Xem thêm: