kinh-phap-cu-pham-ac-hanh
Thư pháp Đăng Học

116. Hãy gấp rút làm lành,
Ðừng để tâm ác sanh,
Ai chậm làm việc thiện,
Ác nghiệp sẽ lộng hành.

phap cu 116
Ảnh: sưu tầm

Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy.


117. Ðã phạm phải điều ác,
Chớ tiếp tục phạm hoài,
Ðừng ham làm việc ác,
Tích ác, khổ dằng dai.

phap cu 117
Ảnh: sưu tầm

Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác. Hễ chứa ác nhất định thọ khổ.


118. Ðã làm được việc thiện,
Nên tiếp tục làm thêm,
Hãy vui làm việc thiện,
Tích thiện, sống êm đềm.

phap cu 118
Ảnh: sưu tầm

Nếu đã làm việc lành, hãy nên tiếp làm mãi, nên vui làm việc lành. Hễ chứa lành nhất định thọ lạc.


119. Kẻ ác lại gặp may,
Khi ác chưa thật chín,
Một khi trái ác chín,
Kẻ ác gặp ác ngay.

phap cu 119
Ảnh: sưu tầm

Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui. Khi nghiệp ác đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác.


120. Người thiện lại gặp ác,
Khi thiện chưa chín muồi,
Khi trái thiện chín muồi,
Người thiện lại gặp phúc.

phap cu 120
Ảnh: sưu tầm

Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ. Khi nghiệp lành đã thành thục, người lành mới biết là lành.


121. Chớ khinh thường điều ác,
Cho rằng: “Chưa đến ta“.
Như nước nhỏ từng giọt,
Từ từ bình tràn ra,
Kẻ ngu đầy tội ác,
Do chất chứa dần dà.

phap cu 121
Ảnh: sưu tầm

Chớ khinh điều ác nhỏ (*), cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhiểu lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.

(*). Nguyên văn: Mappamannatha có hai nghĩa:
(a) Mappanati, là “chớ khinh thị”.
(b) Mappamannati, là “chớ tưởng ít”.


122. Ðừng khinh thường việc thiện,
Cho rằng: “Chưa đến ta“,
Như nước nhỏ từng giọt,
Từ từ bình tràn ra,
Người trí được toàn thiện,
Do tích lũy dần dà.

phap cu 122
Ảnh: sưu tầm

Chớ khinh điều lành nhỏ cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhiểu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.


123. Như thương gia nhiều của,
Ít bạn, tránh đường nguy,
Muốn tránh chất độc hại,
Ác nghiệp phải tránh đi.

phap cu 123
Ảnh: sưu tầm

Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy.


124. Bàn tay không thương tích,
Cầm thuốc độc không sao,
Người không làm việc ác,
Không bị ác nhiễm vào.

phap cu 124
Ảnh: sưu tầm

Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc; với người không làm ác thì không bao giờ bị ác.


125. Hại người không ác tâm,
Thanh tịnh và vô tội,
Tội ác dội kẻ ngu,
Như ngược gió tung bụi.

phap cu 125
Ảnh: sưu tầm

Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, người thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại làm cho kẻ ác như ngược gió tung bụi.


126. Một số sanh bào thai,
Kẻ ác đọa ngục hình,
Người hiền lên Thiên giới,
La Hán chứng Vô Sanh.

phap cu 126
Ảnh: sưu tầm

Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào Địa Ngục, người chính trực thì sinh lên Chư Thiên, còn cõi Niết Bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử.


127. Không trời cao biển rộng,
Không hang động núi rừng,
Ðã tạo nghiệp ác độc,
Trên đời hết chỗ dung.

phap cu 127
Ảnh: sưu tầm

Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi nghiệp ác đã gây.


128. Không trời cao biển rộng,
Không hang động núi rừng,
Ðã tạo nghiệp ác độc,
Tử Thần quyết không dung.

Ảnh: sưu tầm

Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi Tử Thần.

——————————–

Lưu ý: Để xem tích truyện liên quan đến từng kệ Pháp Cú, hoan hỷ nhấp vào số thứ tự phía trước.

Xem thêm: Kinh Pháp Cú