sam-quan-the-am

SÁM QUÁN THẾ ÂM

Phổ Môn một phẩm khen Ngài,
Quán Âm Bồ-Tát chẳng nài công lao.

Thị hiện phép Phật tối cao,
Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguy.

Phương tiện thuyết pháp Từ Bi,
Bến mê biển khổ tức thì cứu lên.

Tùy duyên cảm ứng tới liền,
Dắt dìu sanh chúng về miền Lạc bang.

Bốn biển êm lặng bình an,
Ba đường tám nạn vững vàng lánh xa.

1. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Công tu đầy đủ hiệu ngài Viên Thông.

Tâm Ngài vắng lặng sạch trong,
Nêu danh Tự Tại đầy lòng Từ Bi.
Liền phát Đại Nguyện một khi,
Lời lời rộng lớn đều vì chúng sinh.

2. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Tâm lành thuờng niệm chẳng sai chút nào.
Trong đục thêm bớt lao xao,
Chẳng hề tưởng tới đức cao tột vời.
Còn chi ngăn ngại chơi vơi,
Nguyện ở Nam Hải là nơi thanh nhàn.

3. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Ta Bà dạo khắp chẳng nài công lao.
U Minh cõi ấy thường vào,
Xét soi lời nói kẻ nào hồi tâm.
Tùy duyên ngôn hạnh ân cần,
Nguyện đều cứu khổ người trần kẻ âm.

4. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Hàng ma trừ quái phép Ngài tối cao.
Trần gian như có người nào,
Yêu tà phá quấy lâm vào cảnh nguy.
Chí thành cầu khẩn một khi,
Nguyện giải tai ách tức thì hết ngay.

5. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Nhành dương – Bình tịnh của Ngài rất hay.
Tu hành muốn kiếm đường ngay,
Tâm còn xao xuyến hằng ngày chưa yên.
Cam lồ hay hóa phép Tiên,
Nguyện rửa cho sạch tâm phiền trần gian.

6. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Từ Bi quảng đại tâm Ngài rộng thông.
Hỷ Xả hết tội lập công,
Ăn năn sám hối quyết lòng lo tu.
Nhân lành tự tạo đền bù,
Nguyện đều độ khắp chẳng từ phân chia.

7. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Ngày đêm tuần khắp xét soi lòng người.
Tu hành chẳng có biếng lười,
Chuyên cần Chánh Pháp vẹn mười điều hay.
Ủng hộ tinh tấn hằng ngày,
Thệ nguyện dứt hết trả vay ba đường.

8. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Hướng về Nam Hải cầu Ngài độ cho.
Chuyên cần niệm nguyện nhỏ to,
Thường hành Chánh Pháp nương đò Từ Bi.
Nghiệp duyên cho dứt một khi,
Nguyện đều giải thoát tức thì thênh thang.

9. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Pháp thuyền đóng sẵn đợi ngoài biển khơi.
Mê tân khổ hải dạo chơi,
Cứu vớt muôn loại khỏi nơi sóng trần.
Ai người tu niệm ân cần,
Nguyện độ hết thảy một lần chúng sinh.

10. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Tràng Phan dẫn lộ tuyền đài thẳng dong.
Bảo Cái kế tiếp song song,
Kim Ðồng, Ngọc Nữ đã mong lệnh truyền.
Nguyện tiếp những kẻ hữu duyên,
Ðưa về Cực Lạc ở miền Tây Phương.

11. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Tây Phương Cực Lạc cõi ngài Thọ Vương.
Hoa sen chín phẩm biểu dương,
Lầu châu các ngọc lót đường pha lê.
Di Ðà, Thánh chúng đề huề,
Nguyện nhờ thọ ký rước về tòa sen.

12. Nam Mô Quán Âm Như Lai,
Pháp Thân thanh tịnh, Liên đài trang nghiêm.
Pháp mầu vô lượng vô biên,
Không thêm không bớt tự nhiên an nhàn.
Khắp nơi vui vẻ phong quang,
Hoàn mười hai Nguyện rõ ràng như trên.

Nam mô Tầm thinh Cứu khổ Đại Từ Ðại Bi Quán-Thế-Âm Bồ Tát!

(trích Kinh Nhật Tụng, Chùa Hoằng Pháp xuất bản, Sàigòn, 1971)

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên