KINH PHÁP CÚ

4. PHẨM HOA HƯƠNG

Pháp Cú 44

phap cu 44
Ảnh: sưu tầm

44. Ai chinh phục Thiên giới,
Ðịa cầu và Dạ-ma,
Thông giảng kinh Pháp Cú,
Như người khéo hái hoa.

————————————

Pháp Cú 45

phap cu 45
Ảnh: sưu tầm

45. Hữu học (*) chinh phục đất,
Thiên giới và Dạ-ma,
Thông giảng kinh Pháp Cú,
Như người khéo hái hoa.

(*) Vị chứng quả Dự Lưu cho đến Bất Lai

Thế Tôn nói như trên khi Ngài ở Xá-vệ để dạy năm trăm Tỳ-kheo đang phí thì giờ bàn luận về đất.

Một buổi chiều, các Tỳ-kheo trở về Kỳ-Viên sau cuộc hành trình khắp xứ với đức Thế Tôn và tụ tập tại giảng đường. Họ bắt đầu bàn về dạng đất khác nhau từ làng này đến làng nọ, tức là bằng phẳng và không bằng phẳng, nhiều bùn, nhiều sỏi, đất sét đen, đất sét đỏ.

Ðức Phật đến, hỏi chuyện và dạy rằng:

– Các Tỳ-kheo! đó là đất ở bên ngoài. Các ông có bổn phận làm sạch mảnh đất tâm bên trong.

Rồi Ngài nói Pháp Cú:

Ai chinh phục Thiên giới,
Ðịa cầu và Dạ-ma,
Thông giảng kinh Pháp Cú,
Như người khéo hái hoa.

Hữu học (*) chinh phục đất,
Thiên giới và Dạ-ma,
Thông giảng kinh Pháp Cú,
Như người khéo hái hoa.

(bài kết hợp từ Tích Truyện Pháp Cú (Thiền viện Viên Chiếu)
và Thi Kệ Pháp Cú Kinh (Tịnh Minh))