khan-nguyen
Có chăng chỉ vì lòng Từ mẫn mà khấn nguyện lành trước thống khổ của chúng sanh, mong sao cho khắp Pháp giới thiên hình vạn trạng chúng sanh đều tin sâu nhân quả, sám hối nghiệp chướng, gieo kết nhiều thiện duyên với Phật Pháp,…

Đạo Phật là đạo Từ bi, Trí huệ, Giác ngộ và Giải thoát; là con đường dìu dắt chúng sanh tự giác – tự lực chuyển mê khai ngộ, giải thoát khổ sanh tử luân hồi, liễu Phàm nhập Thánh. Đó là thấu triệt Tứ Diệu Đế và 12 Nhân Duyên, là tin sâu Nhân quả – Nghiệp báo tuần hoàn, hằng trưởng dưỡng Từ – Bi – Hỷ – Xả, đoạn Tham – Sân – Si, tịnh Thân – Khẩu – Ý, nghiêm trì Giới – Định – Huệ, y theo Bát Chánh Đạo và Lục Độ mà nhẫn lực tinh tấn tự độ trong đời sống tu hành.

Trường đời vốn dĩ đầy khắc nghiệt, chông gai, gian truân và thử thách bởi chúng sanh hiện hữu trên đời đều chịu sự chi phối của duyên nghiệp thì những ai có tâm nguyện bước đi trên con đường giác ngộ – giải thoát lại càng khó bội phần. Đó là phải tự thắp đuốc Trí mà đi, y theo Diệu Pháp Như Lai mà tu hành trang nghiêm chơn chánh, trau Tâm bồi Đức phổ chiếu Từ Bi, xả ly ái dục, sống đời phạm hạnh nhiêu ích chúng sanh. Hành giả tu Phật nếu còn mê mờ Đường lối và Tôn chỉ tu hành (Vô dục, Vô cầu, Vô đắc, Vô ngã, Vô trụ), chưa thể “tự độ” được vô minh nghiệp chướng luân hồi của chính mình – tức Đạo hạnh không có, hỏi lấy gì để cứu độ chúng sanh? Tự xưa nay tuyệt không có lý này!

Vì vậy, Đạo Phật không phải là Đạo mê tín, thần quyền, cúng kiến, cầu xin…; Chư Phật càng không phải là Thần Thánh ban ơn giáng họa hay thỏa mãn cho dục vọng thấp hèn tham – sân – si không đáy của chúng sanh… Người Phật tử nếu tín tâm chưa “chánh”, Chánh kiến chưa khai thì tại sao Tăng lữ không một lòng khuyến giảng chơn tu, để nhiễu cảnh mê tâm hành mê sự diễn ra bát nháo từ chùa chiền cho đến tại tư gia làm mai một và biến tướng Đạo Phật? Điển hình là nạn cúng sao giải hạn, cầu an, phát lộc đầu năm (lộc là biểu tượng Phật làm bằng nhựa có dây đeo), lấy tiền dán lên tượng Phật cầu mong tài lộc may mắn, đưa tay rờ tượng Phật rồi vuốt đầu mong sức khỏe bình an hoặc có con như ý muốn… Thật là xót xa!

Mọi sự ở đời, cả trong tu Đạo đều thuận theo luật Nhân quả – Nghiệp báo công bằng, không ai có thể mảy may “lọt” khỏi. Nếu gieo nhân ác dữ không dứt ắt đọa lạc khổ não triền miên; nếu gieo nhân thiện lành không ngừng hiển nhiên được hanh thông an ổn, nghiệp dẫu nặng cũng hóa nhẹ, nhẹ trở về không; nếu gieo nhân giác ngộ nơi Phật đạo tất sẽ được liễu sanh thoát tử, thành tựu Đạo quả trong mai hậu. Tu Phật chính là tu tâm! Tâm chí thành tu hành trang nghiêm chơn chánh lẽ tất nhiên sẽ cảm ứng Chư Phật khắp 10 phương gia trì, dẫu thắp nén tâm hương trước Phật đài từ bi mà tịnh khẩu chẳng khởi nói một lời thì Chư Phật vẫn chứng tri cho lòng thành quảng tu cúng dường của đệ tử. Còn ngược lại, dù có đọc tụng thao thao Kinh điển, dù có tán thán ca ngợi công đức vô lượng vô biên của Chư Phật mà lòng phàm bất tịnh, xem việc cúng dường hương – hoa – quả dâng lên Chư Phật như là một cuộc hối lộ đổi chác, khấn nguyện cầu xin được: tài lộc, khỏe mạnh, sống lâu; công danh sự nghiệp được thành công mỹ mãn; gia đạo được giàu sang, thịnh vượng; có con nối dõi Tông đường; con cháu được khôn ngoan, học giỏi; thân tâm được an lạc…  thì đó là mê – tham, là tà kiến, mê tín, hủy báng Phật Pháp. Theo Nhân – Quả, chẳng những sự không được như ý muốn tham cầu đã đành mà nghiệp nhân mê bồi mê từ sự khấn nguyện trái Đạo nghịch Lý, từ tà kiến mê tín ấy ắt sẽ lãnh lấy quả báo ngày càng rời xa Phật Đạo, rơi vào đường Tà mị mai sau. Mong Đại chúng hãy tịnh tâm hướng Thượng nghiệm tư thật tận tường thấu Lý!

vo-thuong
Nhân sinh vô thường như huyễn mộng

Thế gian vạn sự vô thường, ai rồi cuối cùng cũng một nấm mồ chung cuộc, hà tất tham cầu thủ giữ mà chi cho lao nhọc thân tâm. Sao không trước Đại sự sanh tử luân hồi của mình và muôn vạn chúng sanh thoáng như bóng câu qua cửa mà khởi tâm Bồ Đề kiên cố, trưởng dưỡng hạnh Từ Bi Hỷ Xả, nhẫn lực tinh tấn tu hành trang nghiêm chẳng màng sanh tử, gieo nhân giác ngộ giải thoát trước Phật đài 10 phương thì dù là cư sĩ tại gia hay tu sĩ xuất gia đều tất nhiên được Chư Phật gia trì, nghiệp chướng bao đời nhờ đó đều được tịnh hóa tiêu trừ không ngừng tùy tâm hạnh huân tu tinh tấn theo thời gian, đến thời hành giả ắt sẽ Kiến-tánh chứng quả Vô-sanh trong mai hậu. Từ đó, từ bi kế thừa hạnh nguyện Chư Phật, hoằng truyền Diệu Pháp, hóa độ tổ tiên gia đạo cùng thân tín bao đời nói riêng cũng như muôn vạn chúng sanh trong khắp 10 phương Pháp giới nói chung đồng kiến ngộ Tánh Giác thì thật quý báu vô cùng. Thiện – Ác hữu báo, Nhân nào – Quả nấy, muôn đời như thế! Mong người người hãy nghiệm kỹ xét suy mà thấu tường Đạo lý, từ đó nhẫn lực tiến tu tịnh tam nghiệp của mình, quyết không nghĩ không hành nghiệp trái Lý nghịch Đạo nữa. Nếu có khấn nguyện thì tuyệt không xin xỏ mong cầu điều gì vị kỷ phàm tục như đã nói ở trên, càng không mống khởi tâm phàm bất tịnh trước Phật đài tôn quý. Có chăng chỉ vì lòng Từ mẫn mà khấn nguyện lành trước thống khổ của chúng sanh, mong sao cho khắp Pháp giới thiên hình vạn trạng chúng sanh đều tin sâu nhân quả, sám hối nghiệp chướng, gieo kết nhiều thiện duyên với Phật Pháp, an trú trong Ánh Từ Quang Vô Lượng của Chư Phật và Diệu Pháp Như Lai mà nhẫn lực tinh tấn tu hành mãi cho đến khi trọn thành Phật Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

—————————-

Xem bài: