* CÂU HỎI

Con là kẻ sơ cơ phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh, trong thời gian qua con có thấy một số clip diễn ra trên các trang mạng xã hội như chuột vãng sanh, niệm Phật cứu cá chết sống trở lại… (xem clip kèm theo). Con biết mình không đủ khả năng để biết những điều này thực hư ra sao vì chỉ có hai lẽ: 1- mê tín, 2- diệu kỳ không thể nghĩ bàn!

Kính xin Tôn trưởng từ bi chỉ bày để con thêm vững vàng trong hành trì pháp Phật_()_

Nam mô A Di Đà Phật _()_

* PHÚC ĐÁP

1. Nói về sự vi diệu nhiệm mầu của Phật Pháp

Đức Phật đã từng dạy: “Biển Pháp (Diệu Pháp Phật) mênh mông, chỉ có niềm tin (Chánh Tín) mới có thể nhập hải”. Chánh Tín rốt ráo chính là niềm tin nơi Tự Tánh Phật của chính mình. Nếu lìa Tánh tu hành thì không thể thành tựu chơn giải thoát.

Một khi đã có Chánh Tín nơi Tự Tánh, dùng Chánh kiến tư duy mà minh định được đâu là Chánh Pháp Phật (nhấp xem bài Phật Pháp Vấn Đáp 7: Liễu nghĩa Tam Bảo và minh định Phật Pháp sẽ rõ) rồi y đó dụng công tu hành miên mật (thiền định) bất luận sự đời thăng trầm dâu bể thì chắc chắn sẽ “cảm” được sự vi diệu nhiệm mầu của Phật Pháp nơi thân tâm của chính mình. Đó là nghiệp lực gia giảm, thiện căn tăng trưởng, tâm Từ rộng mở, trí huệ quang minh, tâm thiền mỗi lúc một miên mật tịch tịnh bởi vọng tưởng (nghiệp) được tịnh hóa. Khi đó, với mọi sự dẫu có ra sao ở thế tục phàm tình thì tâm vẫn an trụ nơi Tự Tánh. Tinh tấn theo thời gian, nếu tâm lượng vô biên, căn trí sâu dày, công phu đắc lực thì ắt có ngày thành tựu Vô Niệm Tam Muội, kiến ngộ Phật Tánh, liễu thoát tử sanh. Từ đó an nhiên tự tại kế thừa Phật nguyện độ tận chúng sanh khắp cõi 10 phương. Những video clips Phật Pháp Vi Diệu Nhiệm Mầu 1, 2, 3 trên Đạo tràng đã chứng thực cho điều này – hạnh nguyện hóa độ chúng sanh của Bậc chơn tu không thể nghĩ bàn.

Hỏi: Diệu Pháp Phật giúp chúng sanh chuyển mê khai ngộ, liễu phàm kiến Tánh, tự giác – giác tha – giác hạnh viên mãn thì sự trang nghiêm vi diệu nhiệm mầu đến thế, còn ngưỡng nào hơn?

Tin chắc rằng con tự đã có câu trả lời cho mình không chỉ về niềm tin chơn chánh mà còn ở đường lối tu hành. Hãy tự thân chứng thực sự vi diệu nhiệm mầu của Phật Pháp bằng chính công phu tu hành của mình!

2. Thực hư chuột vãng sanh, cá chết sống lại nhờ niệm Phật

Chuột, cá… là súc sanh, là nghiệp quả của một trong 3 đường bất thiện (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh) thuộc Lục đạo luân hồi do nghiệp chướng nặng nề khiến thiện căn, phước đức bị tổn hoại gần như không còn. Đối lập là chúng sanh thuộc ba đường thiện (A-tu-la, Nhơn, Thiên) với thiện căn, phước trí gấp bội phần; trong đó, con Người (Nhơn) là dễ phát tâm Bồ Đề, tu Đạo giải thoát nhất (và ngược lại, dễ bị đọa lạc).

Người một đời tạo nghiệp chất chồng, lúc lâm chung niệm Phật phó thác cầu mong “Phật rước” thì theo Luật Nhân – Quả công minh, người ấy phải thọ quả trả đền tùy túc nghiệp, há vãng sanh nổi chăng? Dẫu có ban hộ niệm trợ duyên cũng không chủ phần quyết định thọ báo (nhấp xem bài Chánh kiến về niệm Phật vãng sanh). Ngay cả bậc tu hành chơn chánh cũng chưa chắc một đời có thể đoạn tận tham – sân – si, tâm thiền thành tựu Nhất Tâm cho đến Vô Niệm để tử sanh tự tại thì Súc sanh vốn không có thiện căn, phước trí, năng lực tu tập như Người, hỏi chuột vãng sanh, cá chết sống lại nhờ người niệm Phật có thuận với luật Nhân-Quả nghiệp báo không?

Nếu không Chánh kiến tư duy mọi sự cho tận tường, thấu đáo theo Chánh Pháp và Luật Nhân – Quả, ắt sa vào mê tín, tà kiến, khiến lạc Đạo Bồ Đề.

Mong con tinh tấn!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

—————————————————

Tham khảo: Phật Pháp vấn đáp 7: Liễu nghĩa Tam Bảo và minh định Phật Pháp