an-ma-ni-bat-di-hong

Muốn trì tụng Kinh Chú, cần phải chọn lựa thứ nào có trong Tạng Kinh. Có nhiều quyển sách ngoài bìa mang danh kinh Phật, nhưng nghĩa lý trong đó ẩn một lối mê tín dị đoan, ngoại đạo tà giáo, khiến những người nhẹ dạ tánh bạ đâu theo đó, nghe nhảm tin càn mà lầm đường lạc hướng, thật là đáng thương hại!

Phật tử phải sáng suốt và cẩn thận trong việc trì tụng Kinh Chú.

Các quyển Kinh Luật Luận trong đạo Phật nhiều vô số, ở Ta-Bà khổ này, dẫu bậc thượng-căn thượng-trí cũng chẳng bao giờ lãnh hội hết được. Vả chăng, đọc nhiều mà không thành tâm và còn tham-sân-si, tà kiến, hiểm độc thì không bằng đọc ít mà giữ nhứt tâm chơn thành, lánh dữ làm lành, tu hành giải thoát.

Vậy mỗi vị Phật tử tùy theo căn cơ, thích hợp với bộ Kinh nào, cứ theo đó mà nghiên cứu và tịnh tâm trì tụng thì nhiên hậu chơn công đức chắc chắn thành tựu viên mãn.

Tại gia có thể trì tụng mấy quyển Kinh Chú thông dụng như dưới đây:

– Các kinh: A-Di-Đà, Phật-Danh, Vu-Lan, Phổ-Môn, Kim-Cang (nhà Phật thường gọi bộ Kinh Tam-Bảo, đó là: A-Di-Đà, Phật-Danh, Vu-Lan (kể như một), Phổ-Môn và Kim-Cang), Quán Vô-Lượng-Thọ, Dược-Sư, Địa-Tạng, Viên-Giác, Lăng-Nghiêm, Lăng-Già, Bảo-Tích, Diệu-Pháp Liên-Hoa, Niết-Bàn, Di-Giáo…

– Các mật chú: Lăng-Nghiêm chú, Đại-Bi chú, Thập chú, Ngũ bộ chú, Quán-đảnh chú…

(trích Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược
Thiền sư Thích Từ Quang)
 
Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!
 
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
 
Cổ Thiên
 
———————————————————
 
Tham khảo: