y-nghia-cua-viec-thap-huong

KINH BỒ ĐỀ ĐẠT MA QUÁN TÂM PHÁP

Ý NGHĨA CỦA VIỆC THẮP HƯƠNG

– “HỎI: trong Kinh nói : Phật dạy chúng sanh cất chùa, đúc vẽ hình tượng, thắp hương đèn, rải hoa, ngày đêm 6 thời quanh tháp hành đạo, ăn chay lễ bái ; làm hết thảy công đức ấy đều được thành Đạo. Nếu chỉ quán Tâm nhiếp hết các hạnh, như thế té ra bao nhiêu chuyện Kinh nói đều thành hư luống sao?

ĐÁP: Phật có nói ra điều gì đều là vô lượng phương tiện vì tất-cả chúng sanh ngu tối, căn cơ thấp kém chẳng tỏ nghĩa lý sâu mầu, nên mới mượn việc thế gian hữu vi để mà thí dụ. Nếu chẳng lo tu hạnh ở trong, chỉ chạy ra ngoài mà cầu hy vọng được phước thì thật là vô lý.

Ý nghĩa THẮP HƯƠNG cũng vậy; là thứ HƯƠNG CHÁNH PHÁP VÔ VI, xông lên để tẩy sạch các uế nghiệp ác vô minh, hết thảy đều tiêu diệt. Hương Chánh Pháp có mấy thứ:

1. Một là hương Giới, nghĩa là ý nói hay dứt các ác, hay tu các điều thiện.

2. Hai là hương Định, nghĩa là tin sâu Đại Thừa, tâm không thối chuyển.

3. Ba là hương Huệ, là thường quán sát trở vào trong tự thân tâm.

4. Bốn là hương Giải Thoát, là dứt hết cả vô minh trói buộc.

5. Năm là hương Giải-thoát-tri-kiến, là xét soi thường tỏ, thông suốt không ngại.

Năm thứ hương như thế gọi là Hương Tối Thượng, thế gian không sánh được. Phật ở thế gian bảo các đồ đệ dùng lửa Trí Huệ đốt thứ hương vô giá này để cúng dường mười phương chư Phật. Chúng sanh đời nay chẳng rõ nghĩa chơn thật của Như-Lai, chỉ dùng lửa ở ngoài mà thắp các thứ hương vật chất thế gian để mong cầu phước báo làm kết quả…”

(trích Luận Phá Tướng –
Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp)

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên