khuyen-tu-phat

KHUYÊN TU PHẬT

Tam giới cần quy Đạo Thích Ca,
Một nền giáo-lý thật cao-xa.
Mật-ngôn ứng-dụng tiêu phiền-não,
Hiển-pháp khai-bày diệt ấm-ma.
Cứu-khổ sanh-linh đăng Giác-ngạn,
Giải-mê đại-chúng xuất Ta-bà.
Căn lành sẵn có, tu thời ngộ,
Trạm-tịch hoàn-nguyên, kiến Phật-đà.

Chơn Đức Thiền Viện
Hòa thượng Thiền sư Thích Từ Quang

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên