PHÁP ÂM PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

Cách niệm Phật theo Thập Niệm Ký Số

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————–

Tham khảo bài Pháp: Cách niệm Phật theo Thập Niệm Ký Số