huong-duc-hanh

Một thời, Thế Tôn trú tại Vesàli. Rồi Tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo chiều gió. Thế nào là ba? Cây hương rễ, cây hương lõi và cây hương hoa.

Này Ananda, có loại cây hương mà hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió. 

Bạch Thế Tôn, loại cây hương ấy là gì?

Ở đây, này Ananda, có nữ hay nam nhân quy y Phật, Pháp, Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ sống tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ uống rượu, giữ giới, tâm tính hiền lương, không xan tham, ưa thích bố thí… Người như vậy được các Sa môn, Bà la môn tán thán khắp bốn phương.

Cây hương như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió.

Không một hương hoa nào;
Bay ngược chiều gió thổi;
Dầu là hoa Chiên đàn;
Già la hay Mạt lỵ;
Chỉ hương người đức hạnh;
Bay ngược chiều gió thổi;
Chỉ hương bậc Chân nhân;
Biến mãn mọi phương trời.

(ĐTKVN, Tăng Chi I, chương 3, phẩm Ananda,
phần Hương, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.408)

————————————

LỜI BÀN

Hương thảo mộc dẫu có ngào ngạt đến đâu cũng chỉ xuôi thuận theo chiều gió, phút chốc rồi tan loãng trong không gian.

Chỉ có hương đức hạnh từ sự tinh cần trang nghiêm tâm hạnh xuất thế của người tu Phật chơn chánh mới siêu việt cả không gian và thời gian. Tùy đức hạnh nông sâu mà hương ấy bay thuận gió, ngược gió hay biến mãn khắp Pháp giới mọi phương trời. Đó chính là: Giới hương, Định hương, Huệ hương, Giải thoát hương và Giải thoát tri kiến hương.

Vì thế, là Phật tử, hãy dùng lửa trí huệ thắp hương đức hạnh trang nghiêm Đạo tâm và cõi Ta Bà đầy khổ trược cúng dường 10 phương Chư Phật. 

Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————

Xem thêm: