bon-loai-benh-cua-nguoi-xuat-gia
Người xuất gia tu hành tuyệt đừng khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng mà hãy tự bằng lòng với bốn vật dụng (y phục, vật thực, sàng tọa, thuốc men). Hãy kham nhẫn nóng lạnh, đói khát và những lời nói khó chịu… (ảnh sưu tầm)

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia. Thế nào là bốn?

Này các Tỷ kheo,

  1. Người có dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với bốn vật dụng (y phục, vật thực, sàng tọa, thuốc men).
  2. Người ấy vì dục lớn, không bằng lòng với bốn vật dụng khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng.
  3. Vị ấy nỗ lực, cố gắng để được các điều ấy.
  4. Sau khi tính toán, vị ấy đi đến các gia đình thuyết Pháp.

Như vậy, này các Tỷ kheo, đây là bốn chứng bệnh của người xuất gia. 

Do vậy, này các Tỷ kheo, các ông cần học tập như sau: “Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự bằng lòng với bốn vật dụng (y phục, vật thực, sàng tọa, thuốc men). Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, cố gắng để được các điều ấy. Ta sẽ kham nhẫn nóng lạnh, đói khát và những lời nói khó chịu…”.

Như vậy, này các Tỷ kheo, các Thầy cần phải học tập.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 4, phẩm Các căn,
phần Bệnh [lược], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.86)

————————————

Xem thêm: